Číslo zmluvy Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Predmet zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum zverejnenia zmluvy Identifikačné údaje zmluvnej strany
001/2022 Dodatok k zmluve o dodávke elektriny - rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 371,00 €/mesiac Zálohové platby 25.01.2022 do 31.12.2022 27.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
002/2022 Zmluva o spolupráci a výpožičke - Spolupráca pri realizácii projektu v r. 2023 "Fraňo Štefunko" 17.01.2022 do neurčita 17.02.2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava, IČO: 36086932
003/2022 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie 45 výtvarných diel na výstavu Juraj Florek 07.02.2022 01.03. - 30.06.2022 17.02.2022 Juraj Florek
004/2022 Dodatok č. 1 k zamestnaneckej dohode - Dodatok k zamestnaneckej dohode zo dňa 22.12.2021 - zmena článku XIV. 17.02.2022 do 31.12.2022 17.02.2022 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník
005/2022 Zmluva o dielo 100,00 Zmluva o vyhotovení diela v rámci výstavy Juraj Florek 01.03.2022 do 10.03.2022 09.03.2022 Juraj Toman, Art.D.
006/2022 Zmluva o dielo 100,00 Zmluva o vyhotovení diela v rámci výstavy Juraj Florek 01.03.2022 do 10.03.2022 09.03.2022 Juraj Florek
007/2022 Darovacia zmluva 2.730,00 Darovanie 21 kusov diel 14.03.2022 do neurčita 15.03.2022 Gita Matisová
008/2022 Licenčná zmluva - Udelenie súhlasu na použitie 21 ks diel uvedených v darovacej zmluve 14.03.2022 do neurčita 15.03.2022 Gita Matisová
011/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01956 3.500,00 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Za obrazom 23.03.2022 do 31.12.2022 14.04.2022 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
012/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01957 5.000,00 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Otvorený depozit - Fraňo Štefunko 23.03.2022 do 31.12.2022 14.04.2022 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
013/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-533-02013 5.000,00 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Galanda - nová stála expozícia - súťaž 23.03.2022 do 31.12.2022 14.04.2022 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
014/2022 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 - Dohoda o preddavkových platbách na rok 2022 300 - 1100 Rozpis o mesačných preddavkoch 22.04.2022 do 31.12.2022 27.04.2022 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
015/2022 Zmluva o poskytnutí služby 50,00 Účinkovanie členov DDS Kamarát v rámci programu Noc múzeí a galérií 2022 02.05.2022 14.05.2022 04.05.2022 Združenie priateľov DDS Kamarát, Ul. P.O. Hviezdoslava 21,03601 Martin, IČO: 37807005
016/2022 Zmluva o dielo 800,00 Vytvorenie diela pre výstavný priestor TG - ilustrácia, spolupráca na koncepcii výstavy Za obrazom, tvorba obsahov do pracovných listov. 03.05.2022 do 05.05.2022 04.05.2022 Katarína Škamlová
017/2022 Zmluva o výpožičke - Zapožičanie diel za účelom výstavy Maríán Mudroch, Výskumy vizuality III 06.05.2022 do 30.09.2022 10.05.2022 Magdaléna Mudrochová
018/2022 Kúpna zmluva 2.504,00 Dielo Cenzurovaný Malevič 11.05.2022 do neurčita 18.05.2022 Peter Rónai
019/2022 Kúpna zmluva 5.625,00 Dielo 1/2 OHA 11.05.2022 do neurčita 18.05.2022 Peter Rónai
020/2022 Licenčná zmluva - Súhlas autora na použitie 2 diel 11.05.2022 do neurčita 18.05.2022 Peter Rónai
021/2022 Zmluva o dielo 1700,00 Vyhotovenie diela v rámci projektu Otvorený depozit - Fraňo Štefunko 10.06.2022 do 30.09.2022 10.06.2022 Mário Nguyen
022/2022 Zmluva o spolupráci 30 € fixná zložka + 15 € každá začatá hodina Spolupráca pri organizovaní koncertu Mirian Rodiguez Brullová a najlepší žiaci súžaže LA GUITAROMANIE 2022 17.06.2022 27.06.2022 20.06.2022 La guitaromanie, o.z., Záturčianska 3779/103, 036 01 Martin, IČO: 52065855
023/2022 Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti odídenca za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce ... 2.657,28 Poskytnutie finančného príspevku pre zamestnávateľa podľa § 54 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti 24.06.2022 do 31.12.2022 28.06.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536
024/2022 Zamestnávateľská zmluva - Úprava práv a povinností zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení 23.06.2022 do neurčita 28.06.2022 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského4/C, 81102 Bratislava, IČO: 35976853
025/2022 Dohoda o vypořádaní bezduvodneno obohacení a Dohoda o narvonání - Repríza TUK Martin 28.06.2022 do 23.10.2022 30.06.2022 Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 47, 77111 Olomouc, Česká republika, IČO: 75079950
026/2022 Dodatok č. 3 k zmluve o spolurpcí č. 010/504/2021 - Doplnky k zmluve o reprízach TUK Martin 28.06.2022 do 23.10.2022 30.06.2022 Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 47, 77111 Olomouc, Česká republika, IČO: 75079950
027/2022 Dodatočk č. 1 k Zmluve o výpožičke diel na výstavné účely č. 131/679/2021 - Výpožička diel na TUK 23.06.2022 do 31.10.2022 30.06.2022 Martin Derner
028/2022 Zmluva o spolupráci - Úprava práv a povinností zmluvných strán pri užívaní záhradnej časti Župného domu a pódia umiestneného v záhrade Župného domu 01.07.2022 do 31.12.2022 01.07.2022 Kultúrna scéna MARTIN, nám. S.H. Vajanského 1, 03601 Martin, IČO: 42386497
029/2022 Zmluva o spolupráci - Spolupráca pri organizovaní Trienále umenia knihy v Lodzi, PL 30.06.2022 do 01.08.2022 06.07.2022 Book Art Museum/ Muzeum Ksiazki Artyctycznej Fundacja Correspondance des Arts, Tymienieckiego 24, 90-349 Lodz, PL
031/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-04011 2.500,00 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Reštaurovanie olejomalieb zo zbierky Turčianskej galérie II. 29.06.2022 do 30.9.2023 25.07.2022 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
030/2022 Zmluva o spolupráci - Spoluorganizovanie na repríze Trienále umenia knihy Martin vo Východočeskej galérii v Pardubiciach 28.07.2022 09.08.2022 - 26.10.2022 02.08.2022 Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3, 53002 Pardubice, IČO: 00085278
032/2022 Zmluva o reštaurovaní 4.220,00 Reštaurovanie 2 ks olejomalieb na dreve zo zbierky TG 03.08.2022 do 28.04.2023 04.08.2023 Mgr. Art. Štefan Kocka, člen Komory reštaurátorov, Skubínska cesta 94, Banská Bystrica 97409, IČO: 44408854
033/2022 Zmluva o spolupráci 100,00 Spolupráca pri otváracej konferencii k projektu Bezpečná cesta z násilia 18.08.2022 07.09.2022 18.08.2022 OZ Žena v tiesni, P.O.Box 70, 03601 Martin, IČO: 37974581
034/2022 Zmluva o dielo 130,00 Vyhotovenie diela v rámci projektu Za obrazom - edukačný program, workshop 24.08.2022 do 08.09.2022 25.08.2022 Martina Mäsiarová
036/2022 Licenčná zmluva - Udelenie súhlasu na použitie diel F. Štefunku 02.09.2022 do neurčita 05.09.2022 Zuzana Štefunková Rusinová
037/2022 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 5,00 Prenájom prípravnej miestnosti 02.09.2022 06.09.2022 05.09.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
038/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MK SR - Poskytnutie dotácie na kultúrne poukazy 05.09.2022 do 30.11.2022 05.09.2022 MK SR, Námestie SNP 33, 81331 Bratislava, IČO: 00165182
035/2022 Darovacia zmluva - Darovanie predmetov umeleckohistorickej a dokumentačnej hodnoty 03.09.2022 do neurčita 09.09.2022 Zuzana Štefunková Rusinová
039/2022 Zmluva o spolupráci 11.000,00 Spolupráca pri príprave a realizácii podujatí k AMFO 05.09.2022 do 30.06.2023 14.09.2022 Národné osvetové centrum, Námestie SNP č. 12, 81234 Bratislava, IČO: 00164615
040/2022 Manadátna zmluva 35,00 / h Členstvo v porote v architektonickej súťaži Nová stála expozícia pre TG v Martine - "Stála expozícia M.Galandu" 14.09.2022 do 15.12.2022 14.09.2022 Ing. arch. Zuzana Mendelová
041/2022 Manadátna zmluva 35,00 / h Členstvo v porote v architektonickej súťaži Nová stála expozícia pre TG v Martine - "Stála expozícia M.Galandu" 14.09.2022 do 15.12.2022 14.09.2022 Ing. arch. Dušan Voštenák
042/2022 Zmluva o dielo 200,00 Vyhotovenie diela v rámci projektu Za obrazom - autorský edukačný program 21.09.2022 do 22.09.2022 21.09.2022 Katarína Škamlová
043/2022 Komisionárska zmluva - Predaj časopisu Flash Art Czech and Slovak Edition 04.10.2022 do neurčita 05.10.2022 PILOT, Adámiho 2, 84105 Bratislava, IČO: 42265959
044/2022 Zmluva o dielo 450,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy OBRAZY 06.10.2022 do 31.10.2022 07.10.2022 Katarína Škamlová
045/2022 Zmluva o dielo 2.800,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy Otvorený depozit - Fraňo Štefunko 07.10.2022 do 21.10.2022 07.10.2022 Mgr. art. Juraj Gábor
046/2022 Zmluva o spolupráci 150,00 Spolupráca pri organizovaní koncertu Kvarteto Martinu 27.10.2022 07.10.2022 27.10.2022 07.10.2022 Český spolok v Košiciach, Hlavná 70, 04001 Košice, IČO: 35568267
047/2022 Zmluva o dielo 6.500,00 Vyhotovenie diela v rámci projektu AMFO - návrh výstavnej architektúry + realizácia vrátane technického zabezpečenia 07.10.2022 do 13.10.2022 10.10.2022 pingpong, s.r.o., Hálkova 48, 83103 Bratislava, IČO: 44528281
048/2022 Zmluva o dielo 100,00 Hudobný doprovod na vernisáž AMFO Pamäť Turca 12.10.2022 13.10.2022 12.10.2022 Lucia Dobošová
Dodatok k zmluve č. 021/2022 Dodatok k Zmluve o dielo č. 021/2022 - Zmena čísla účtu zhotoviteľa 20.10.2022 22.10.2022 21.10.2022 Mário Nguyen
050/2022 Zmluva o dielo 200,00 Vyhotovenie diela v rámci projektu Otvorený depozit - Fraňo Štefunko - tvorba dokumentácie 17.10.2022 do 16.11.2022 21.10.2022 Patrik Krajčovič
051/2022 Zmluva o dielo 450,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy Obrazy - návrh a realizácia výstavnej prezentácie a realizácia workshopov 20.10.2022 do 31.10.2022 21.10.2022 Zdeno Ziman
052/2022 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 10,00 Prenájom prípravnej miestnosti na koncert 27.10.2022 24.10.2022 27.10.2022 25.10.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
049/2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Zapožičanie 1 ks diela od V. Stašíka 25.10.2022 31.10.2022 - 31.05.2023 27.10.2022 Slovenská národná knižnica, Námestie J.C.Hronského 1, 03601 Martin, IČO: 36138517
053/2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Zapožičanie 62 ks diel na výstavu"Jozef Ciller nielen scénograf" 27.10.2022 27.10.2022 - 30.11.2022 27.10.2022 Jozef Ciller
054/2022 Zmluva o dielo 300,00 Vyhotovenie diela v rámci výstavy OBRAZY - realizačné práce pri inštalácii, paspartovanie fotografií, inštalovanie výstavy v SKD 15.11.2022 do 20.11.2022 15.11.2022 Michal Vido
055/2022 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb 1,00 Program Go Biznis 1 eur 11.11.2022 do neurčita 15.11.2022 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
056/2022 Zmluva o spolupráci 100 €/fixná zložka + 30 € každá začatá hodina Spolupráca pri organizovaní koncertu 16.12.2022 29.11.2022 12.12.2022 29.11.2022 Súkromná základná umelecká škola, Aurela Stodolu 60, 03601 Martin, IČO: 37976303
058/2022 Zmluva o spolupráci 100 €/fixná zložka + 30 € každá začatá hodina Spolupráca pri organizovaní koncertu poslucháčov hudobného odboru SúZUŠ 12.12.2022 29.11.2022 16.12.2022 29.11.2022 Mgr. art. Mária Kosperová
059/2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Dočasné užívanie zbierkového predmetu - obraz M. Benku 29.11.2022 do 30.06.2023 29.11.2022 Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine, Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava, IČO: 164721
057/2022 Darovacia zmluva 5.000,00 Darovanie diela - objekt 3ks maľba Instant X Peter Rónai 07.12.2022 do neurčita 08.12.2022 Peter Rónai
060/2022 Darovacia zmluva 200,00 Darovanie diela - Jerzy Trelinski - autorská kniha 07.12.2022 do neurčita 08.12.2022 PhDr. Jarmila Kováčová
063/2022 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 30,00 Prenájom prípravnej miestnosti a klavíra na koncert 16.12.2022 08.12.2022 12.12.2022 08.12.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
064/2022 Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta 30,00 Prenájom prípravnej miestnosti a klavíra na koncert 12.12.2022 08.12.2022 16.12.2022 08.12.2022 Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792
065/2022 Dodatok č. 2 k zamestnaneckej dohode pre zamestnancov TG v Martine - Poskytnutie pracovného voľna zamestnancovi, ktorý sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa 30.11.2022 31.12.2022 13.12.2022 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník
066/2022 Zamestnanecká dohoda - Vytvorenie priaznivejších pracovných podmienok pre zamestnancov 12.12.2022 do 31.12.2022 15.12.2022 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník
061/2022 Licenčná zmluva - Súhlas autora na použitie diela 12.12.2022 do neurčita 19.12.2022 Peter Rónai
062/2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - Výpožička 3 ks diel 07.12.2022 14.04.2023 - 04.06.2023 20.12.2022 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 90501 Senica, IČO: 36086959
068/2022 Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023 410,00 - 2170,00 Dohodnuté preddavkové platby na teplo 20.12.2022 01.01.2023-31.12.2023 20.12.2022 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541
069/2022 Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2022 3.000,00 Dotácia na realizáciu projektu OBRAZY 20.10.2022 do 31.12.2022 20.12.2022 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 81331 Bratislava 1, IČO: 00165182
070/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny 390,00/MWh Dodávky elektriny pre TG 27.12.2022 do 31.12.2024 29.12.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
067/2022 Zmluva o podnájme nebytových priestorov 130,00/mesiac Podnájom nebytových priestorov v budove TG 29.12.2022 01.01.2023 - 31.12.2023 29.12.2022 M-Falcon, s.r.o., Nade Hejnej 2, 036 01 Martin, IČO: 36637591
071/2022 Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie zapracovania u zamestnávateľa a o poskytnutí príspevku na vykonávanie zapracovania v rámci národného projektu "Pomáhame odídencom - opatrenie č. 4" Suma uvedená v dohode Zapracovanie odídencov v rámci národného projektu 22.12.2022 01.01.2023 - 31.03.2023 29.12.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536
Dodatok č. 1 k zmluve č. 067/2022 Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme č. 067/2022 - Oprava chyby v identifikačnom čísle podnájomcu 12.01.2023 do 31.12.2023 17.01.2023 M-Falcon, s.r.o., Nade Hejnej 2, 036 01 Martin, IČO: 36637591
WP Data Tables