Dokument Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou TG uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podniania PO a PO podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH Dátum zverejnenia zmluvy Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum uzavretia zmluvy
01a2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2017 Považská galéria umenia v Žiline 36145190 Štefánikova č. 2, Žilina Výpožička zbierkových predmetov v počte 2 ks 0,00 € 31.5.2018 4.12.2017
01b2018 Zmluva o výpožičke diela 01/2018 Galéria mesta Bratislavy 179752 Františkánske námestie 11, Bratislava Vypožičanie zbierkových predmetov v počte 17 ks 0,00 € 1.6.2018 9.1.2018
02a2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2018 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 34059202 Palackého 27, Trenčín vypožičanie zbierkových predmetov v počte 5 ks 0,00 € 15.6.2018 17.1.2018
02b2018 Príkazná zmluva č. 01/2018 Mgr. Zuzana Baková - - preklad do anglického a nemeckého jazyka popisiek umeleckých diel 40,00 € 7.2.2018 18.1.2018
02c2018 Príkazná zmluva č. 02/2018 Michaela Kašubová - - preklad do ruského jazyka popisiek umeleckých diel 20,00 € 7.2.2018 18.1.2018
02d2018 Príkazná zmluva č. 03/2018 Oľga Ďuríková - - šitie závesov do stálej expozície 108,00 € 7.2.2018 18.1.2018
02e2018 Príkazná zmluva č. 04/2018 Ivan Petráš - - výroba plechových popisiek k umeleckým dielam 400,00 € 7.2.2018 18.1.2018
032018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2018 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 36145238 Tranovského 3, Liptovský Mikuláš vypožičanie zbierkového predmetu v počte 1 ks 0,00 € 31.5.2018 19.1.2018
042018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2018 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie č. 3, Nitra vypožičanie zbierkových predmetov v počte 2 ks 0,00 € 31.5.2018 22.1.2018
052018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2018 Oravská galéria 36145050 Hviezdoslavovo námestie 11, Dolný Kubín vypožičanie zbierkového predmetu v počte 1 ks 0,00 € 31.5.2018 17.1.2018
072018 Zmluva o dielo č. 02/2018 MultiTalent, s.r.o. 46364577 A. Hlinku 286/4, Báhoň registračná aplikácia k projektu Bienále fantázie 2018 3 000,00 € 31.12.2018 1.2.2018
08c2018 Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov Turčianskej galérie v Martine Mgr. Lenka Denková - - vytvorenie priaznivejších pracovných podmienok pre zamestnancov - 31.12.2018 1.2.2018
082018 Príkazná zmluva č. 05/2018 Mgr. et Mgr. art. Ivan Illovský - - ocenenie k 35. výročiu Turčianskej galérie 300,00 € 7.2.2018 25.1.2018
08b2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č SNM-MT-ZOV-2018/90 Slovenské národné múzeum - SNM - Múzeá v Martine 164721 Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16 vypožičanie zbierkového predmetu v počte 1 ks 0,00 € 08.02.2020 26.1.2018
092018 Príkazná zmluva č 06/2018 Júlia Mušáková - - vystúpenie Sláčikového kvarteta - ART na 35. výročí Turčianskej galérie 330,00 € 8.2.2018 8.2.2018
102018 Zmluva o reklame M - Falcon, spol. s r.o. 31637591 Nadi Hejnej 2, Martin obchodné meno a logo objednávateľa na propagačných materiáloch 500,00 € 31.12.2018 21.2.2018
11a2018 Zmluva o spolupráci Ing. Ivan Galanda - - práva a povinnosti pri výstave Jána Galandu - 20.5.2018 28.2.2018
11b2018 Výpoveď zmluvy č. EUW20080146 DATACOM.EU s.r.o. 44 318 235 Jesenského 26, Martin Výpoveď zmluvy na služby www.turiecgallery.sk - 28.2.2018 8.2.2018
122018 Komisionárska zmluva č. 01/2018 PHOTOPORT občianske združenie 30864020 Buková 11, Bratislava knižné publikácie Ján Galanda - 31.5.2018 1.3.2018
132017 Kúpna zmluva č. 1/208 Dávid Javorský - - nákup diela Biela šatka 700,00 € 1.3.2018 1.3.2018
14a2018 Licenčná zmluva č. 1/2018 Dávid Javorský - - autorské práva k dielam v počte 5 ks - neurčitú 1.3.2018
14b2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2018/R Slovenská národná galéria 00164712 Riečna1, Bratislava vypožičanie 8 ks zbierkových predmetov - 31.5.2018 12.1.2018
14c2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2018/R Slovenská národná galéria 00164712 Riečna2, Bratislava vypožičanie 40 ks zbierkových predmetov - 31.5.2018 21.2.2018
152018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom roupočtu MK SR, č. MK-4020/2018/3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 165182 Námestie SNP č. 33, Bratislava kultúrne poukazy 2018 - 30.11.2018 13.3.2018
162018 Zmluva o kontrolnej činnosti a záručnom servise č. 05/11/2017 Security systems s.r.o. 44295588 Javorová 21, Trnava pravidelné skúšky činnosti a odborné prehliadky a skúšky k systému zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) - neurčitú 19.3.2018
172018 Licenčná zmluva č. 02/2018 Bc. Adam Galko - - autorské práva k prednáškam s názvom Škaredá krása a Umenie ako liek - neurčitú 19.3.2018
182018 Príkazná zmluva č. 07/2018 Bc. Adam Galko - - kurátorské služby k Bienále fantázie 2018 200,00 € 6.9.2018 21.3.2018
192018 Vypovedanie zmluvy o dielo č. 2014TS/01 Ing. Milan Štígel - Integrated Systems 22600965 Jánošíkova 1385/32, Martin poskytovanie technickej služby na ochranu majetku - 23.3.2018 23.3.2018
19a2018 Zmluva o vytvorení autorského diela č. 201804001 ProfiWeb, s.r.o. 47563605 Chotárna 1, 036 08 Martin vytvorenie databázovej webovej aplikácie 1500,00 € neurčitú 2.4.2018
19aa2018 Licenčná zmluva ProfiWeb, s.r.o. 47563605 Chotárna 1, 036 01 Martin licencia na databázovú webovú aplikáciu - počas doby trvania majetkových práv k dielu 2.4.2018
19b2018 Výpoveď zmluvy o dielo Dušan Oparta - SPIN 35388862 Robotnícka 1159/9, 038 53 Turany poskytovanie technickej služby na ochranu majetku - 4.4.2018 4.4.2018
202018 Zmluva o dielo č. 02/2018 JHM-TRADE s.r.o. 44317905 M.R. Štefánika 4, 036 01 Martin Poskytovanie technickej služby na ochranu majetku - úprava, údržba, revízia alebo oprava EZS neurčitú 5.4.2018
212018 Zmluva o podnájme nebytových priestorov M-Falcon, s.r.o. 36637591 Nade Hejnej 2, 036 01 Martin Podnájom nebytových priestorov 100 € /mesiac 31.12.2018 2.1.2018
222018 Zmluva o spolupráci Národné osvetové centrum 00164615 Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava Úprava práv a povinností pri príprave a realizácií festivalu Scénická žatva 2018 30.9.2018 10.4.2018
242018 Príkazná zmluva č. 9/2018 Mgr. Bruno Horecký - - Člen poroty Bienále fantázie 2018 100,00 € 3.6.2018 9.4.2018
23a2018 Príkazná zmluva č. 11/2018 Prof. akad. mal. Jan Kudlička ArtD. - - Predseda poroty Bienále fantázie 2018 100,00 € 3.6.2018 6.4.2018
232018 Príkazná zmluva č. 12/2018 Peter Klimek - - Člen poroty Bienále fantázie 2018 100,00 € 3.6.2018 10.4.2018
252018 Príkazná zmluva č. 8/2018 Mgr. art. Mária Rojková - - Člen poroty Bienále fantázie 2018 100,00 € 3.6.2018 10.4.2018
262018 Príkazná zmluva č. 13/2018 Mgr. art. Miloš Kopták - - Člen poroty Bienále fantázie 2018 100,00 € 3.6.2018 5.4.2018
272018 Zmluva o podnájme nebytových priestorov TUGA n.o. 50978675 Daxnerova 665/2, 036 01 Martin Podnájom nebytového priestoru 500,00 € 10.8.2018 7.4.2018
27a2018 Príkazná zmluva č. 10/2018 Mgr. Michaela Guillaume, PhD. - - Člen poroty Bienále fantázie 2018 100,00 € 03.06.2018 23.4.2018
282018 Zmluva o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky FIVE DIMENSIONS s.r.o. 31421407 Pod Krásnom 9789, 036 01 Martin spravovanie a aktualizovanie webovej stránky 22,50 € bez DPH/mesiac neurčitú 26.4.2018
292018 Príkazná zmluva č. 14/2018 Mgr. Zuzana Baková - - preklad webovej stránky do anglického jazyka 200,00 € 31.05.2018 2.5.2018
302018 Príkazná zmluva č. 15/2018 Mgr. Zuzana Baková - - preklad textu katalógu k výstave Výtvarné umenie Turca 20. storočia - stála expozícia Turčianskej galérie do anglického jazyka 70,00 € 31.05.2018 2.5.2018
312018 Licenčná zmluva LITA, autorská spoločnosť 00420166 Mozartova 9, 811 02 Bratislava udelenie nevýhradnej licencie Martin Benka 71,71 € 3.5.2023 3.5.2018
322018 Príkazná zmluva č. 16/2018 Mgr. et Mgr. art. Nina Haverl - - spracovanie grafických návrhov na výstavu Výtvarné umenie Turca 20. storočia 70,00 € 31.5.2018 11.5.2018
332018 Príkazná zmluva č. 17/2018 Mgr. et Mgr. art. Nina Haverl - - upratovacie práce pre výstavu Výtvarné umenie Turca 20. storočia 330,00 € 31.5.2018 11.5.2018
342018 Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve č. 07/2018 zo dňa 23.3.2018 Bc. Adam Galko - - kurátorské služby k Bienále fantázie 2018 200,00 € 6.9.2018 14.5.2018
352018 Zmluva o výpožičke č. 05/2018 diel na výstavné účely Mgr. art. Miroslav Knap - - vypožičanie zbierkových predmetov - 30.9.2018 14.5.2018
362018 Príkazná zmluva č. 18/2018 Oľga Ďuríková - - korektúra textovej časti katalógu Výtvarné umenie Turca 20. storočia - stála expozícia Turčianskej galérie 577,00 € 31.5.2018 14.5.2018
372018 Zmluva o výpožičke č. 07/2018 diel na výstavné účely AHART, s.r.o. 46734627 Trnavská cesta 80/B, 821 02 Bratislava vypožičanie zbierkových predmetov na výstavu Ašot Haas - 30.9.2018 15.5.2018
382018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-531-01908 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto Environmentálne umenie na Slovensku 3080,00 € 31.01.2019 20.4.2018
392018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-531-01586 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto Výtvarné umenie Turca 20. storočia - stála expozícia Turčianskej galérie 4500,00 € 31.01.2019 20.4.2018
402018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-531-01916 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto ZRKADLÁ IKON Marián Čunderlík a Jaroslav Kočiš vo vzájomnej konfrontácii 3000,00 € 31.01.2019 20.4.2018
412018 Zmluva o výpožičke č. 06/2018 diel na výstavné účely PhDr. Ildikó Gúziková - - výpožička zbierkových predmetov na výstavu Farebná OBRAZÍLIA - 08.07.2018 22.05.2018
422018 Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 11/2018 Prof.akad.mal. Jan Kudlička ArtD. - - člen poroty Bienále fantázie 2018 - 17.06.2018 14.05.2018
432018 Príkazná zmluva č. 19/2018 PhDr. Ľubomír Podušel - - kurátorské služby k výstave Miroslava Knapa - Abeceda fantázie 150,00 € 31.05.2018 23.05.2018
442018 Komisionárska zmluva č. 02/2018 Art Graphic s.r.o. 47503831 SNP 526/22, Tvrdošín predaj kníh a katalógov 9,50 € z predaja knihy a 2,00 € z predaja katalógu 02.09.2018 24.05.2018
452018 Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 12/2018 PhDr. Peter Klimek - - člen poroty Bienále fantázie 2018 - 17.06.2018 14.05.2018
462018 Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 08/2018 Mgr. art. Mária Rojková - - člen poroty Bienále fantázie 2018 - 17.06.2018 14.05.2018
472018 Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 10/2018 Mgr. Michaela Guillaume, PhD. - - člen poroty Bienále fantázie 2018 - 17.06.2018 14.05.2018
47a2018 Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 9/2018 Mgr. Bruno Horecký - - člen poroty Bienále fantázie 2018 - 17.06.2018 14.05.2018
47b2018 Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 13/2018 Mgr. art. Miloš Kopták - - člen poroty Bienále fantázie 2018 - 17.06.2018 14.05.2018
482018 Zmluva o spolupráci č. ZMS-70/2018 Zväz múzeí na Slovensku 42013143 Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica zabezpečenie propagácie podujatia "Noc múzeí a galérií 2018" 15,00 € 31.12.2018 04.05.2018
492018 Dodatok č. 1 k Zamestnaneckej dohode Mgr. Lenka Denková - - úprava Článku XVI. dohody - stravovanie zamestnancov - 31.12.2018 01.06.2018
502018 Dohoda č. 2/2018/RKaK/RD o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin Mesto Martin 00316792 Námestie S.H.Vajanského 1, 036 49 Martin finančná dotácia na zabezpečenie podujatia Bienále fantázie 2018 5000,00 € 30.11.2018 16.05.2018
512018 Zmluva o výpožičke č. 9/2018 Stredoslovenská galéria 35984929 Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica výpožička 7 diel - 28.2.2019 01.06.2018
522018 Zmluva o výpožičke č. 04/2018 Slovenská národná galéria 00164712 Riečna 1, 815 13 Bratislava výpožička 2 diel - 31.10.2018 17.05.2018
532018 Zmluva o výpožičke č. 05/2018 Turčianska galéria v Martine 36145327 Daxnerova 2, 036 01 Martin výpožička 3 diel Prof. Cillera - 22.06.2018 22.06.2018
542018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-541-02280 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 81 08 Bratislava - Staré Mesto Reštaurovanie malieb Kohút a Zima od Milana Paštéku 3000,00 € 30.09.2019 13.06.2018
552018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-542-03083 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto Vybavenie depozitárov Turčianskej galérie v Martine 11000,00 € 30.09.2019 13.06.2018
562018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2018 Turčianska galéria v Martine 36145327 Daxnerova 2, 036 01 Martin výpožička zreštaurovaných grafík - 20 ks - 31.7.2018 25.06.2018
572018 Príkazná zmluva č. 20/2018 Mgr. Zita Kostrová - - príprava prednášky a kurátorské služby k uskutočneniu prednášky pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR 200,00 € 31.10.2018 22.06.2018
57a2018 Zmluva o spolupráci č. 05/2018 TUGA n.o. 50978675 Daxnerova 665/2, 036 01 Martin spolupráca pri dennom letnom tábore 40,00 € 10.08.2018 06.07.2018
582018 Zmluva o dielo č. 05/2018 a licenčná zmluva Pavel Choma, akademický maliar 10978577 Pri Rajčianke 43, Žilina realizácia Bienále fantázie 2018 7000,00 € 05.09.2018 13.07.2018
592018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2018 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 34059202 Palackého 27, 911 01 Trenčín výpožička 1 ks zbierkového predmetu - 28.02.2019 19.07.2018
602018 Zmluva o spolupráci Akadémia vzdelávania Martin 00441074 Malá Hora 3, 036 01 Martin spolupráca pri realizácii denného tábora pre deti 40,00 € 17.08.2018 27.06.2018
612018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2018 Mgr. art. Štefan Kocka 44408854 Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica zapožičanie 2 ks umeleckých diel - 30.04.2019 25.07.2018
622018 Zmluva o reštaurovaní 1/2018 Mgr. art. Štefan Kocka 44408854 Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica reštaurovanie 1 ks umeleckého diela - Zima 3540,00 € 30.04.2019 25.07.2018
632018 Zmluva o reštaurovaní 2/2018 Mgr. art. Štefan Kocka 44408854 Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica reštaurovanie 1 ks umeleckého diela - Kohút 2990,00 € 30.04.2019 25.07.2018
642018 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Mario Buksa, právne služby, s.r.o. 36862819 Červenej armády 1, 036 01 Martin právne služby podľa aktuálnej potreby klienta 100,00 € za každú začatú hodinu neurčitá 27.07.2018
65/2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. SNM-MT-ZOV - 2018/2688 Slovenské národné múzeum v Martine 164721 Malá hora 2, 03601 Martin vypožičanie 2 ks diel Martina Benku 0,00 € 28.2.2025 14.8.2018
66/2018 Dohoda o ukončení zmluvy č. 18-531-01908 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mesto zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - 13.8.2018 13.8.2018
672018 Príkazná zmluva č. 21/2018 Mgr. Emília Javornícka - - pedagogický dozor pri tvorivých dielňach Bienále fantázie 2018 20,00 € 06.09.2018 06.09.2018
682018 Príkazná zmluva č. 22/2018 Mgr. Vladimír Báthory - MANA 34698647 Potočná 14, Vrútky pedagogický dozor pri tvorivých dielňach Bienále fantázie 2018 20,00 € 06.09.2018 06.09.2018
692018 Dohoda o ukončení poskytovania právnych služieb JUDr. Mario Buksa, právne služby, s.r.o. 36862819 Červenej armády 1, 036 01 Martin ukončenie poskytovania právnych služieb 0,00 € 26.09.2018 20.09.2018
702018 Zmluva o výpožičke diela č. 01/2018/19 Galéria mesta Bratislavy 179752 Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava výpožička diel Mariána Čunderlíka v počte 9 ks - 22.10.2018 22.2.2019 19.10.2018
712018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 08/2018 Považská galéria umenia 36145190 M. R. Štefánika 2, 010 01 Žilina výpožička 12 ks diel Andreja Barčíka - 06.11.2018 28.02.2019 06.11.2018
722018 Zmluva o výpožičke výtvarných diel č. 1/2018 Oravské kultúrne stredisko 36145254 Bysterecká 1263/55, 02601 Dolný Kubín výpožička 32 ks výtvarných diel na výstavu Svet kovačického insitného umenia - 14.11.2018 4.1.2019 13.11.2018
732018 Dohoda o urovnaní vzájomných práv a povinností Mgr. Zuzana Baková - - preklady k výstave, tlačová správa, pozvánky, tiráž, diplomy, prológ, anglický katalóg, korekcia a kotrola BF podkladov 300,00 € 15.11.2018 25.11.2018 15.11.2018
742018 Darovacia zmluva č. 3/2018 Igor Faško - - odovzdanie do daru umelecké dielo Echoes I. 800,00 € 16.11.2018 neurčitá 15.11.2018
752018 Kúpna zmluva č. 2/2018 Igor Faško - - nákup diela Echoes II. 800,00 € 16.11.2018 neurčitá 15.11.2018
762018 Licenčná zmluva č. 3/2018 Igor Faško - - licenčné práva na diela Echoes I a Echoes II. - 16.11.2018 neurčitá 15.11.2018
772018 Kúpna zmluva č. 3/2018 Peter Ďurík - - nákup diela Víťazný oblúk 3000,00 € 16.11.2018 neurčitá 15.11.2018
782018 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201850797_Z Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Račianke 8591/4B, 010 47 Žilina, Slovenská republika dodávka elektrickej energie od 01.01.2019 do 31.12.2019 5623,82 € 03.12.2018 31.12.2019 30.11.2018
792018 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina zverenie majetku do správy: Primababy adaptér na WC Keeper stupienok k WC, prebaľovací pult - 05.12.2018 neurčitá 29.11.2018
802018 Zmluva o dielo na zhotovenie kamerového systému Marek Horník - TELESYS 43595219 Kunerad 186, 01313 Rajecké Teplice zhotovenie kamerového systému a alarmového systému 11834,60 € 14.12.2018 31.12.2018 10.12.2018
812018 Dohoda rekapitulácie preddavkových platieb rekapitulácie vyúčtovacích faktúr Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina dohoda o uhrádzaní faktúr vyhotovených pre príslušné odberné miesta - 21.12.2018 neurčitá 20.12.2018
822018 Zmluva o podnájme nebytových priestorov M-FALCON, spol. s r.o. 31637591 Nade Hejnej 2, 03601 Martin podnájom nebytových priestorov 100 €/mesiac 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
832018 Dodatok č. 2 k zamestnaneckej dohode Mgr. Lenka Denková - - doplnenie odseku 5 v článku XII. - 31.12.2018 31.12.2018 01.11.2018
WP Data Tables