Peter Šabo - Obrazy

Viac info

Výstava Petra Šaba prináša pohľad na vývin a postup jeho tvorivého programu – poukazuje na jeho ľudské i umelecké korene, hovorí o veciach, ktoré má rád, i o tých, ktoré ho trápia, o hľadaní vlastnej identity, významu morálky, o otázkach svedomia, slobody a zodpovednosti, strát i nádejí, minulosti, ktorá formuje budúcnosť. Teda javy, myšlienky, pohnútky a výpovede veľmi osobné, intímne, ale zároveň všeobecne ľudské, ktoré vytvárajú priaznivé prostredie k sprostredkovanému dialógu s autorom.

vernisáž výstavy: 14.11. 2019 o 17.00 h

výstava potrvá do: 15.1. 2020

kurátor: Karol Maliňák

Tlačová správa na stiahnutie tu:

Katarína Vavrová - Slovenské impresie

Viac info

Katarína Vavrová je významnou predstaviteľkou súčasnej slovenskej vizuálnej scény, na ktorú vstúpila začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia. Jej výstava v Turčianskej galérii v Martine prináša ucelený pohľad na jej tvorbu, obdivuhodne sa rozvíjajúcu vo viacerých disciplínach. Siaha od maľby, cez voľnú grafiku, ilustráciu, exlibris až po kresbu.

vernisáž výstavy: 14.11. 2019 o 17.00 h

výstava potrvá do: 15.1. 2020

kurátorka: Danica Lovišková

Tlačová správa na stiahnutie tu:

pozvanka_2019

Fotoklub Karola Plicku - Fotografia 2019

Viac info

vernisáž výstavy: 7/11/2019 o 17.00 h
výstava potrvá do: 8.1. 2020

Pozvanka A5 Martin - NAHLAD 2

6. Bienále plastiky malého formátu 2019

Viac info

Kurátor výstavy: Roman Popelár

Výstava potrvá do: 6.11. 2019

Bienále plastiky malého formátu prezentuje aktuálnu komornú sochársku tvorbu mladej a strednej generácie slovenských vizuálnych umelcov doplnenú o diela výtvarníkov zo susedných krajín, ktorí sa za posledné dva roky na Slovensku odprezentovali.

V priebehu rokov sa výstav zúčastnili výtvarníci z Čiech, Poľska, Maďarska, Nemecka a Japonska. Od roku 2011 už prihlásení autori podliehali výberu, od roku 2015 začal kurátor výtvarníkov sám oslovovať a v roku 2017 sa podujatie po prvýkrát predstavilo v zahraničí – na pôde ASP Gallery vo Wroclawi.

Podujatie má predbežne lokálne ambície, hlavne snahu upútať diváka v regiónoch. Napr. aj komentovanými prehliadkami, ktoré zabezpečia odborní pracovníci galérií, prípadne tvorivými dielňami galerijných pedagógov. Riaditelia mnohých galérií na Slovensku sú podujatiu naklonení, čo otvára nové možnosti pre jeho formovanie do budúcnosti.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Tlačová správa na stiahnutie tu:

70762090_2604837742869675_1738829269406056448_o

Environmentálne umenie na Slovensku

Viac info

Kurátor výstavy: Adam Galko

Trvanie výstavy: 26.9. – 6.11. 2019

Vernisáž výstavy : 26.9. 2019 o 17.00 h

Výstava mapuje súčasné tendencie v oblasti environmentálneho a ekologického umenia, pričom prináša viacero rôznych prístupov k tejto téme sústredených na území Slovenska po roku 1989. Reflexia problémov spojených s klimatickými zmenami, predstavuje v oblasti výtvarného umenia viac-menej hybridnú formu rôznych metodológií, nástrojov a prístupov. Nachádzajú sa tu prvky sochárstva, fotografie, filmu, participácie, aktivizmu, práce s textom či záhradníctvom. Konfrontácia jednotlivých autorských prístupov predstavuje umenie ako jeden z možných nástrojov vyrovnávania sa s lokálnymi problémami , šírenia nových ekologických stratégií, nastolenia pozitívnych zmien, či len formovania nových utópií.

V rámci výstavy predstavia svoje staršie diela, ale aj práve prebiehajúcu tvorbu umelci: Blažej Baláž, Matej Vakula, Elena Pätoprstá, Oto Hudec, Andrej Poliak, Erik Sikora, Michal Šimonfy a slovensko-španielska dvojica Martinka Bobriková a Oscar de Carmen.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

https://www.fpu.sk/sk/

tlačová správa na stiahnutie tu:

broz-banner

Robert Brož

Viac info

Výstava Robert Brož (1939-2011) pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Roberta Broža, rodáka z Čelákovíc pri Prahe, ktorého život bol od roku 1951 zviazaný s mestom Martin, kde žil a pracoval. Upravil vyše sedemsto kníh, stovky katalógov výstav, vytvoril množstvo plagátov, značiek, exlibris a ďalšej drobnej grafiky. Na výstave máte možnosť vidieť prierez jeho tvorby.

Kurátor výstavy: Jarmila Kováčová

Trvanie výstavy: 5.9. – 27.10. 2019

Tlačová správa na stiahnutie tu:

Untitled-1

Socha v meste VII.

27.6. 2019 - 11.9. 2019

Viac info
Sympoziálny projekt Turčianskej galérie Socha v meste už v siedmom pokračovaní opäť pristupuje k téme verejného priestoru mesta Martin. Cez aktuálnu tému nazerá na urbánny priestor ako na živý organizmus vedúci dialóg v rámci jeho vlastných zložiek, ktoré ho spoluutvárajú. Zameriava sa tak nielen na vizuálnu stránku miesta s jeho sochársko-architektonickými artefaktami, ale aj na ich hlbšie ukotvenie, historickú pamäť, kontextuálne posuny, sociálne apropriácie prostredia, či naopak jeho odcudzenie, vyprázdnenie alebo disfunkčnosť. Ideovo sa preto snaží vyťažiť z prebiehajúcich procesov daného miesta, objaviť jeho skryté hodnoty a rozšíriť tento dialóg o nové vstupy a publikum.
Kurátor výstavy: Jarmila Kováčová a Adam Galko
Umelci: Lucia Luptáková, Martin Kochan, Cyril Blažo, Magdaléna Kuchtová, Martin Hrvol, Martin Piaček, Michal Moravčík
Výstava bola podporená Fondom na podporu umenia a Žilinským samosprávnym krajom. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
 

https://www.fpu.sk/sk/

Tlačová správa na stiahnutie tu:

FB_event_banner

Vytvorené v Turci - umenie v lokálnom prostredí

3.7.2019 - 11.9. 2019

Viac info

Zámerom projektu je realizácia skupinovej výstavy (vrátane vydania katalógu) vybraných umelcov, ktorí žijú a aktívne tvoria na území Turca, prezentácia ich tvorby a myšlienok, ktoré zhodou okolností vznikajú na jednom geograficky vyčlenenom území. Majú tieto diela niečo spoločné, ovplyvňujú sa navzájom, alebo sú úplne odlišné? Hľadanie odpovedí bude tvoriť hlavnú kostru prezentácie diel, do ktorej budú zahrnutí maliari, grafici, sochári, ilustrátori či fotografi (J. Mužila, I. Žirková, J. Gejdoš, M. Kokoška, P. Ďurík, I. Illovský, J. Ciller, I. Bílý…). Súčasťou prezentácie súčasného umenia vytvoreného v Turci budú aj dve besedy s vybranými vystavujúcimi umelcami, ktorí sami porozprávajú o svojom osobnom i umeleckom živote. Cieľom výstavy je predstaviť aktívne tvoriacich umelcov domácemu publiku, ukázať ich aktuálnu tvorbu, jej rôznorodosť a žánrový záber. Zároveň by mal celý projekt rozvíriť debatu o spôsobe, charaktere resp. opodstatnenosti prezentácií tzv. „lokálneho” umenia v regionálnych galériách na Slovensku. Popri skupinovej výstave bude vydaný katalóg, ktorý zhrnie a zanalyzuje charakter diel vytvorených v „lokálnom” prostredí a snáď nájde aj paralely medzi súčasnosťou a žičlivým obdobím 1. pol. 20. storočia, kedy v Martine tvorili najvýznamnejší slovenskí umelci (M. Benka, M. A. Bazovský, M. Galanda…) Projekt je určený predovšetkým domácemu publiku v regióne Turiec.

Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých z Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
https://www.fpu.sk/sk/

Tlačová správa na stiahnutie tu:

pozvanka-dielo-zrestaurovane-pozvanka

Odhalenie zreštaurovaného diela
Milana Paštéku / ZIMA

18.5.2019 - 31.8.2019

Viac info

Zámerom reštaurovania je vyzdvihnúť estetické a výtvarné kvality originálov, ktoré sú danými deštrukciami výrazne znehodnotené, ako i podčiarknuť autenticitu času, ktorá sa podpísala na dotváraní súčasného charakteru diel. Zároveň je cieľom reštaurovania stabilizovať hmotnú podstatu diel. Znečistenie a poškodenie diel znehodnocuje ich skutočnú hodnotu a celkovú výtvarnú, významovú kvalitu. Zámerom projektu je revitalizácia diel, ich zachovanie a podpora mobility diel uložených v depozitári aj pre širokú verejnosť na účely vzdelávania, poznávania a estetického zážitku. Cieľom je odborné ošetrenie zbierkových predmetov a zastavenie degradácie výtvarnej zbierky Turčianskej galérie.
názov: „ Zima“
datovanie: 1957
autor: M. Paštéka
rozmery: 114,5x 146 cm
materiál: plátno, konopné, maliarske
technika: olej

Zreštaurovanie diela bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých z Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
https://www.fpu.sk/sk/
Dielo zreštauroval Mgr. art. Štefan Kocka člen Komory reštaurátorov.

Tlačová správa na stiahnutie tu:

akvizicie-web

V tieni súčasnosti – výber z akvizícií galérie po roku 2000

17.4.2019 - 19.6.2019

Viac info

Názov výstavy: V tieni súčasnosti – výber z akvizícií galérie po roku 2000

Trvanie: 17.4. – 19.6. 2019 (otvorenie výstavy bez vernisáže)

Miesto: Turčianska galéria v Martine (malá výstavná sieň)

Kurátor: Mgr. Adam Galko

Ivan Štubňa, Ivan Illovský, Peter Ďurík, Ivan Bílý, Ľubomír Longauer, Ján Gejdoš, Ivona Žirková, Marek Kokoška, Jozef Mužila, Rudolf Filla, Milota Havránková, Otis Laubert, Václav Boštík, Rudolf Sikora, Martin Piaček, Věra, Janoušková, Dezider Tóth, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Miloš Alexander Bazovský, Eduard Ovčáček, Ester Šimerová-Martinčeková

Turčianska galéria predstavuje pokračovanie príbehu vlastného zbierkového fondu od nultých rokov po súčasnosť. S odstupom rokov sa pokúša o zhodnotenie novšej časti zbierky, vzhľadom na vyvíjajúci sa kontext a renomé či umelecko-historickú reflexiu tvorby jednotlivých vybraných autorov a ich diel. Výber toho najlepšieho reprezentuje hlavné priority, ktoré určovali smerovanie regionálnej galérie- jej výstavnú a zbierkotvornú činnosť. Predovšetkým ide o diela súčasných výtvarníkov spojených s regiónom Turiec a mestom Martin (Marek Kokoška, Jozef Mužila, Ivona Žirková, Ján Gejdoš, Ivan Illovský), významných umelcov druhej polovice 20. storočia (Rudolf Sikora, Dezider Tóth, Rudolf Filla, Otis Laubert, Milota Havránková), špeciálne členov Skupiny Mikuláša Galandu (Ivan Štubňa, Andrej Rudavský), alebo s ohľadom na československý kontext (Eduard Ovčáček, Václav Boštík, Věra, Janoušková), a tiež vo vzťahu k jednému z prvých okruhov a priorít galérie- Slovenskej výtvarnej moderne (Miloš Alexander Bazovský, Martin Benka, Mikuláš Galanda, Ľudovít Fulla). Vybrané diela, vystupujúce z tieňa svojej pozície, sú zapojené do nového dialógu, v ktorom sa pokúsia (niektoré po prvý raz) obhájiť svoje miesto v zbierkach galérie. Pre niektorých sú tiež pripomienkou mnohých úspešných výstavných projektov (Trienále umenia knihy, Konfigurácie 2010, M(i)esto medzi pamäťou a nepamäťou- 2013, Rudolf Sikora- (Foto)neodchádzanie- 2014…), z ktorých za posledné dve dekády vzišli ako ich kľúčové momenty. Vytrhnuté z predchádzajúcich súvislostí sú teraz zdrojom pre novú perspektívu a nasmerovaním v hľadaní spoločnej kultúrnej identity do budúcnosti.

Tlačová správa na stiahnutie tu:

komacek-vystava

Marián Komáček s Dürerom na cestách

11.4.2019 - 19.6.2019

Viac info

Miesto konania: Martin, Turčianska galéria
Usporiadateľ: Turčianska galéria v Martine
Kurátor: PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
Vernisáž: 11.4. 2019 o 17,00 hod.
Termín trvania výstavy: 11.4. 2019 – 19.6. 2019
Otvorené: Ut – Pia od 9.00 do 17.00 h
So – Ne od 11,00 – 17,00 h

Tlačová správa na stiahnutie tu:

plagat_A3

Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou

7.2.2019 - 7.4.2019

Viac info

Výstava Archív ako križovatka medzi minulosťou a prítomnosťou predstavuje spoločný projekt maliarky a pedagogičky Veroniky Rónaiovej s kolektívom jej študentov. Ide o autorkin rozšírený výskum zahŕňajúci témy pamäte, dedičstva a osobného archívu, čím nadväzuje na jej predchádzajúcu retrospektívnu výstavu s názvom Dedičstvo, v Považskej galérii umenia v roku 2018. Pre jej súčasnú tvorbu je charakteristické voľné narábanie s depozitom vlastných, zdedených, ale aj študentských prác, za účelom tvorby nových námetov a obsahov. Metódou vrstvenia a prekrývania obrazových plôch relativizuje ich významové špecifiká a prikladá im nové vzájomne vyrovnané úlohy v novom kontexte.

Vrovnakých intenciách sa pohybujú aj diela študentov, ktoré vznikli vrámci ateliéru plošných médií na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Dominantnou témou sa pre nich stal osobný archív, v tomto prípade chápaný ako súbor fyzických-hmatateľných ale aj duchovných či pamäťových stôp s ich individuálnym významom, ktoré môžu byť súčasťou autorského mikrosvetu ako drobné predmety, fotografie či spomienky, alebo vo vzťahu k rozšírenému makrosvetu-spoločnej pamäti, traume a histórii. Súčasným prevažne konceptuálnym výtvarným jazykom sa tak snažia interpretovať reálie svojich súkromných a rodinných zbierok, vzťahujúcich sa k osobnému ale aj verejnému-politickému kontextu. Archív v tomto prípade opúšťa tradičné konotácie spojené s uchovávaním a nadobúda nový význam ako umelecké médium. Stavia tak proti sebe dva protichodné zámery nakladania s obsahom archívu-jeho ukladania a zároveň využívania ako umeleckého materiálu. Výstava je ukážkou rozmanitých umeleckých prístupov, ako je apropriácia, ready-made či reinterpretácia v rámci plošných médií: maľby, kresby, grafiky a fotografie.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Tlačová správa na stiahnutie tu:

Marián Čunderlík

7.2.2019 - 7.4.2019

Viac info

Výstava predstavuje výber diel Mariána Čunderlíka (1926-1983), z viacerých slovenských galérií ale aj súkromnej zbierky. M. Čunderlík sa narodil 31. 1. 1926 v Motyčkách pri Banskej Bystrici. Patril medzi prvých absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (1953). Bol organizátorom programových Výstav mladej generácie a iniciátorom založenia Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave (1957), kde bola o rok zakázaná jeho samostatná výstava. Po tomto cenzorskom akte sa stal jedným z organizátorov i účastníkov neverejných výstav –bratislavských konfrontácií, na ktorých bola prezentovaná informálna abstrakcia a štrukturálna grafika. Marián Čunderlík podstatnú časť svojho výtvarného diela vytvoril v šesťdesiatych rokoch. Bol významným autorom neskorej avantgardy , východiskami zviazaný s dielom Ľudovíta Fullu. Programovo oživoval podnety domácej moderny, ale veľa úsilia venoval rehabilitácii umeleckého experimentu. Normalizačná moc umlčala Mariána Čunderlíka a vytlačila ho na okraj kultúrneho diania bez možnosti zverejňovania jeho tvorby. Po desaťročí života v Demänovskej doline siahol po absolútnom riešení a 1. 10. 1983 tragicky zahynul.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Tlačová správa na stiahnutie tu:

pozvanka_2018

Fotografia 2018

16. 1.2019 - 31.3. 2019

Viac info

Tradičná, každoročná, už 65. prezentácia fotografií členov martinského fotoklubu, ktorý hrdo nosí meno významnej osobnosti slovenskej fotografie predstavuje svoju tvorbu za uplynulý rok 2018. Hoci výstava nie je tématicky ohraničená prezentuje predovšetkým nevšedný pohľad na krajinu a jej podoby vo všetkých  ročných obdobiach, dňom i nocou. Vo vystavenom výbere sa však objaví aj detail, portrét, „street“, športová akcia, či snímky z mikrosveta. Návštevníkom predstavuje dosiahnutý výsledok, ktorý ponúka dnešná pokročilá foto-technika, dostupná už aj „obyčajným ľudom“. Avšak samotný výstroj fotografa nestačí pokiaľ autor do snímku nevloží kúsok svojho jedinečného pohľadu, pocitu, myšlienky, proste niečoho, čo napokon návštevníkov výstavy prinúti zastaviť sa, zamyslieť sa alebo si len vychutnať ten okamžik, zachytený spustením závierky. A práve tento kúsok seba sa vystavujúci autori snažia ukázať výtvarným a emocionálnym stvárnením rôznych fotografických žánrov a motívov s ďalším cieľom  – pritiahnuť nových adeptov k systematickej voľnočasovej aktivite v tejto tvorivej oblasti, a to hlavne z radov mladej generácie.

Vystavuje 16 autorov –Juraj Antal, Boris Demovič, Juraj Gavura, Gustáv Hegedüš, Ján Kleskeň, Richard Kontoš, Ján Láclavík, Peter Matejček, Martina Ondrejkovičová,  Hubert Poláček, Alexander Smirnov, Ivan Švec, Miroslav Tomašovič, Zoltán Varga, Ivan Vodila, Radim Ziman.

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

Tlačová správa na stiahnutie tu:

POSTER 500x800

Vizuálne posolstvá - Kristína Šubjaková a Walther Smeitink – Muhlbacher

29.10.2018 – 31.1.2019

Viac info

Nizozemsko je Nizozensko, krajina ako ľudská dlaň, veď ten ich najväčší kopec v Limburgu nemá ani tristotridsať metrov. Presne toľko, čo má od hladiny Dunajca po svoju skalnú korunu kráľovná Pienin – majestátna Sokolica…

Možno si kladiete otázku, prečo ten úvod, keď reč má byť o výtvarnom umení? Vysvetlenie je jednoduché. Všetkých nás – teda mňa, Kristínu aj Waltera Smeitinka spojila pred rokmi mágia vyhliadky v Lesnickom sedle, odkiaľ je panoráma Troch korún, ale aj Vysokých Tatier či Haligovských skál ako v rozprávkovom sne. Začali sme tomu Stvoriteľovmu obrázku vravieť „božia záhradka“ a prichádzali sme sem na tvorivé pobyty, ale aj neoficiálne, pokochať sa ním tak často, ako nám to dovolil uponáhľaný civilizačný protokol. Popri magnetizme prírodných klenotov, našli sme tu aj divotvornosť stretnutia hôr a horami aj ľudí s ľuďmi. A ak nie priamo zázrak, v každom prípade čosi nevšedné, čo nás spája a čo s nami existuje aj mimo tohto chráneného raja, ktorý nás znovu a znovu navádza na hriechy poznávania a tvorivých objavov. Niežeby sme ˗ oni i ja – podľahli pokušeniu záznamov à la prima a usilovali sa dostať čo najviac z tej atmosférickej éterickej krásy na plátno. Oni i ja sa ňou opájame nielen v horských diadémoch, ale ako milenci múz si ju ukladáme v sebe kdekoľvek objavenú, aby sme ju neskôr nachádzali v esencii, ktorá dovolí umelcovi syntetizovať a abstrahovať alebo sa zdôverovať v interakčnom porozumení s okolím symbolmi a metaforami. Videl som neraz oboch ˗ Kristínu aj Waltera ˗ ako načierajú z tých latentných žriedielok – studničiek lásky ˗ čo vyvierajú z labyrintu podvedomia, dispozícii talentu ˗ (h)rudných žíl daností a poznania. Vtekajú do živelne expresívnych meandrov, zátočín a hlbín plastickej geografie maľby v dramaticky vitálnych kompozíciách majstra Mühlbachera, a tiež sa ukladajú v lyricky ladenej ozvene nežných kvapiek životodarného dažďa farebných spovedí a spomienok na pekné v poetických obrazoch Kristíny Šubjakovej. Zišli sa ako človek s človekom. Ako priatelia. Aby nám ponúkli zázrak lásky. Napokon, posúďte sami…

Emil SEMANCO

Vernisáž výstavy sa uskutoční 29.10.2018 o 16. 30 hod. v Turčianskej galérii v Martine.

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

Tlačová správa na stiahnutie tu: