Dokument Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou TG uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podniania PO a PO podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum uzavretia zmluvy
012017 Zmluva o podnájme nebytových priestorov M-FALCON, s.r.o. 31637591 Nade Hejnej 2, Martin nájom nebytových priestorov 100,00 € 31.12.2017 8.2.2017
022017 Zmluva o reklame FORK, s.r.o. 44311061 Nade Hejnej 5358, Martin reklama obchodného mena, loga 200,00 € 31.12.2017 2.1.2017
032017 Zmluva o reklame M-FALCON, s.r.o. 31637591 Nade Hejnej 2, Martin reklama obchodného mena, loga 100,00 € 28.2.2017 2.1.2017
042017 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Mário Buksa, právne služby, s.r.o. 36862819 Červenej armády 1, Martin poskytovanie právnych služieb vo veci náhrady škody zistenej inventúrou za rok 2016 podľa vyhlášky neurčitá 4.1.2017
052017 Zmluva o reklame M-FALCON, s.r.o. 31637591 Nade Hejnej 5358, Martin propagácia obchodného mena, loga 500,00 € 31.12.2017 26.1.2017
062017 Zmluva o výpožičke hmotného majetku č. 1/2017 Občianske združenie Všetko pre teba - C.I.T. 31604676 M.R.Štefánika 11, Martin vypožičanie nábytok k používaniu v detskom ateliéri Kocúr 0,00 € 31.12.2022 31.1.2017
072017 Príkazná zmluva č. 10/2017 Mgr. Miroslav Haľák, PhD. - - kurátorský koncept výstavy Ivan Štubňa, textový preklad k propagačným materiálom 650,00 € 30.9.2017 1.2.2017
082017 Rámcová kúpna zmlulva č. 11/2017 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Košovská cesta12, Prievidza dodávať pekárenské a cukrárenské výrobky - neurčitá 7.2.2017
092017 Zmluva o výpožičke hmotného majetku č. 2/2017 Mgr. P. Madura - Matica slovenská, P. Mudroňa, Martin 2 ks drevených maliarskych stojanov na výstavu v priestoroch Matice slovenskej 0,00 € 18.1.2017 16.1.2017
102017 Komisionárska zmluva Ivan Melicherčík - - predaj knižných publikácií - 10.4.2017 9.2.2017
112017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-621-05208 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, Bratislava zmena štatutárneho orgánu - - 16.2.2017
122017 Licenčná zmluva Kamila Štanclová - - udelenie súhlasu na použitie diel - neurčitá 26.2.2016, doručená 13.02.2017
132017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-621-05209 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, Bratislava zmena štatutárneho orgánu - - 16.2.2017
142017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05213 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, Bratislava zmena štatutárneho orgánu - - 16.2.2017
152017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05219 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, Bratislava zmena štatutárneho orgánu - - 16.2.2017
162017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-05271 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, Bratislava zmena štatutárneho orgánu - - 16.2.2017
172017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-01741 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, Bratislava zmena štatutárneho orgánu - - 16.2.2017
182017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-162-02160 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, Bratislava zmena štatutárneho orgánu - - 16.2.2017
192017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-510-00534 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, Bratislava zmena štatutárneho orgánu - - 16.2.2017
202017 Príkazná zmluva č. 5/2017 Mgr. Et Mgr. art. Nina Haverl - - grafické návrhy na výstavu Ever Púček, Ivan Štubňa 360,00 € 31.5.2017 21.2.2017
212017 Príkazná zmluva č. 01/2017 PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. - - kurátorské práce k výstave Ever Púček 500,00 € 7.4.2017 20.2.2017
22a2017 Príkazná zmluva č. 02/2017 Mgr. Miroslav Haľák, PhD. - - kurátorské práce k výstave Ivan Štubňa 750,00 € 31.3.2017 20.2.2017
22b2017 Komisionárska zmluva Ever Púček - - predaj monografie k výstave Ever Púček, Cesty a spomienky - 20.4.2017 24.2.2017
232017 Príkazná zmluva 3/2017 Mgr. Kristína Zvedelová - - kurátorské práce k výstave Jozefa Vrtiaka 250,00 € 21.4.2017 1.3.2017
242017 Zmluva o reštaurovaní č. 2/2016 Mgr. Art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. - - Komplexné reštaurovanie, konzervovanie zbierkových predmetov zo zbierkového fondu 5 000,00 € 25.3.2017 23.11.2016, doručená 8.3.2017
252017 Príkazná zmluva Mgr. Zita Kostrová - - korektúra textovej časti projektu Energia kresby 600,00 € 30.4.2017 31.3.2017
262017 Príkazná zmluva č. 6/2017 Mgr. Et Mgr. art. Nina Haverl - - grafické spracovanie publikácie Energia kresby - Mikuláš Galanda 1 400,00 € 30.9.2017 3.4.2017
272017 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 4, Žilina zverenie majetku vlastníka do správy správcovi - neurčitá 5.4.2017
282017 Zmluva o výpožičke na výstavné účely Katarína Vrtiaková - - výpožička diel na výstavu Jozef Vrtiak 0,00 € 30.6.2017 11.4.2017
292017 Príkazná zmluva 4/2017 Bohumír Bachratý - - kurátorské práce k výstave Ever Púček - reinštalácia diel 100,00 € 18.6.2017 20.2.2017
302017 Darovacia zmluva Katarína Vrtiaková - - vecný dar: 10 ks knižnej publikácie Jozef Vrtiak - 20.4.2017 20.4.2017
312017 Komisionárska zmluva Katarína Vrtiaková - - predaj knižných publikácií - 18.6.2017 20.4.2017
322017 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky KUBICOMP s.r.o. 36369551 Mudroňova 45, Martin správa počítačovej siete a výpočtovej techniky 16,60 € za každú servisnú hodinu 24.4.2017 24.4.2017
332017 Zmluva o spolupráci Zväz múzeí na Slovensku Kapitulská 23, Banská Bystrica propagácia podujatí Noc múzeí a galérií 2017 15,00 € 31.12.2017 25.4.2017
342017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2017 Mgr. Art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. - - zapožičanie 20 ks zbierkových predmetov - 1.8.2017 11.05.017
352017 Zmluva o dielo č. 1/2017 Ing. Viliam Šimo - Vydavateľstvo Pallas 31121870 Nitrianska 1840/11, Piešťany polygrafické práce k publikácii Energia kresby - Mikuláš Galanda 4 100,00 € 15.9.2017 19.5.2017
362017 Príkazná zmluva č. 7/2017 Divadlo na hojdačke, o.z. 42069912 Lichardová 23, Žilina bábkové divalo Krásna a zviera na Noc múzeí a galérií 200,00 € 20.5.2017 20.05.201
372017 Príkazná zmluva č. 8/2017 Júlia Mušáková - - Sláčikové kvarteto - ART na akcii Noc múzeí a galérií 150,00 € 20.5.2017 20.5.2017
382017 Príkazná zmluva č. 13/2017 Pavel Urban - - text do katalógu Ivan Köhler - Jazz Story Kelly 100,00 € 22.6.2017 22.6.2017
392017 Príkazná zmluva 9/2017 Michaela Kašubová - - preklad materiálov do ruského jazyka 20,00 € 31.12.2017 1.6.2017
402017 Príkazná zmluva 11/2017 Mgr. Zuzana Baková - - preklad propagačného materiálu do angličtiny a španielčiny 30,00 € 30.6.2017 1.6.2017
412017 Kúpna zmluva č. 2/2017 Mária Romanovská - - nákup diela Mikuláš Galanda - Portrét Artura Pavoni 700,00 € 29.5.2017 29.5.2017
422017 Darovacia zmluva č. 1/2017 Prof. Mgr. Jozef Ciller - - darovanie diel v počte 41 ks 1 006,00 € 9.6.2017 9.6.2017
432017 Kúpna zmluva č. 1/2017 Prof. Mgr. Jozef Ciller - - nákup diel v počte 3 ks 300,00 € 9.6.2017 9.6.2017
442017 Licenčná zmluva č. 1/2017 Prof. Mgr. Jozef Ciller - - autorské práva k dielam - neurčitá 13.6.2017
452017 Príkazná zmluva č. 15/2017 PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. - - kurátorský príhovor na finisáži Ever Púček 100,00 € 15.6.2017 15.6.2017
462017 Komisionárska zmluva Karol Felix - - predaj katalógov a magnetiek - 6.9.2017 22.6.2017
472017 Príkazná zmluva č. 14/2017 Mgr. Miroslav Haľák, PhD. - - text do katalógu Ivan Köhler - Jazz Story Kelly 100,00 € 22.6.2017 22.06.017
48a2017 Príkazná zmluva č. 12/2017 Ľudovít Petranský, PhDr. - - kurátorský príhovor na vernisáži Karola Felixa 100,00 € 22.6.2017 22.6.2017
48b2017 Komisionárska zmluva Ivan Köhler - - predaj katalógov a CD počas výstavy Ivan Kelly Köhler - Jazz Story Kelly - 6.9.2017 21.7.2017
492017 Zmluva o reklame a propagačnej činnosti a inzercii PosAm spol. s r.o. 31365078 Bajkalská 28, Bratislava reklama obchodného mena objednávateľa 127,00 € 31.12.2017 11.8.2017
502017 Dodatok č. 1 ku komisionárskej zmluve Karol Felix - - predaj katalógov a magnetiek - 10.9.2017 18.8.2017
512017 Príkazná zmluva č. 21/2017 Ing. Peter Haverl - - služby súvisiace s fotografovaním diel a preklad katalógu Miroslav Cipár 256,17 € 30.10.2017 20.08.2017
522017 Príkazná zmluva č. 18/2017 Oľga Ďuríková - - korektúra textovej časti projektu Energia kresby 100,00 € 30.8.2017 30.8.2017
532017 Príkazná zmluva č. 17/2017 Mgr. Zuzana Baková - - preklad popisiek diel Faška a Cipára do angličtiny 20,00 € 31.10.2017 4.9.2017
542017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2017 Galéria mesta Bratislavy 179752 Františkánske nám. 11, Bratislava zapožičanie 4 ks zbierkových predmetov 0,00 € 20.1.2018 4.9.2017
552017 Príkazná zmluva č. 16/2017 Michaela Kašubová - - preklad diel do ruského jazyka 20,00 € 31.12.2017 4.9.2017
562017 Zmluva č. P-3614532700 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 Bajkalská 29/A, Bratislava elektronické služby - neurčitá 8.9.2017
572017 Príkazná zmluva č. 22/2017 Ing. Peter Haverl - - služby súvisiace s inštaláciou Miroslav Cipár 100,00 € 12.9.2017 10.9.2017
582017 Príkazná zmluva č. 19/2017 Mgr. Kristína Haľáková - - preklady a korektúry kurátorského textu Miroslav Cipár 200,00 € 30.9.2017 12.9.2017
592017 Príkazná zmluva č. 23/2017 Oľga Ďuríková - - korektúra textovej časti do katalógu Ivan Štubňa 199,59 € 31.10.2017 12.9.2017
602017 Príkazná zmlua č. 24/2017 Marián Rybár - - osvetlenie a ozvučenie Ivan Štubň 160,00 € 13.9.2017 12.9.2017
612017 Príkazná zmluva č. 25/2017 Oľga Ďuríková - - korektúra textovej časti katalógu Ever Púček 120,00 € 26.3.2017 12.9.2017
622017 Príkazná zmluva č. 20/2017 Ing. Peter Haverl - - kurátorské služby k výstave Miroslav Cipár 200,00 € 13.9.2017 12.9.2017
632017 Príkazná zmluva č. 26/2017 Ing. Peter Haverl - - fotografovanie umeleckých diel do katalógu Ivan Štubňa 93,83 € 18.4.2017 12.0.2017
64a2017 Komisionárska zmluva č. 06 Miroslav Cipár - - predaj kníh Ivan Jančár - Miroslav Cipár - 12.11.2017 13.9.2017
64b2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02393 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, Bratislava Akvizícia Knižnice Turčianskej galérie 1 500,00 € 30.9.2018 26.9.2017
64c2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-541-04442 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, Bratislava Reštaurovanie grafik zo 17. - 19. storočia 6 000,00 € 30.9.2017 29.9.2017
64d2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-531-01794 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, Bratislava Ivan Štubňa 2 000,00 € 31.5.2018 29.9.2017
64e2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-531-01870 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, Bratislava Miroslav Cipár - Znaky maliarskeho gesta 1 500,00 € 31.5.2018 29.9.2017
64f2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-531-01875 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, Bratislava Ever Púček 2 000,00 € 31.5.2018 29.9.2017
652017 Zmluva o dielo č. /2017 Jakub Kňažek - DžejKej 48079081 P.O.Hviezdoslavova 17/13-8, Nová Dubnica zhotovenie webovej stránky na doméne turiecgallery.sk 700,00 € 31.10.2017 9.10.2017
662017 Kúpna zmluva na Hyundai A.M.Plus, s.r.o. 36407585 Športová 323, Košťany nad Turcom nákup Hyundai i30 12 948,00 € 17.10.2017 17.10.2017
672017 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2017 Jakub Kňažek - DžejKej 48079081 P.O.Hviezdoslavova 17/13-8, Nová Dubnica predĺženie lehoty do 31.12.2017 - 31.12.2017 31.10.2017
682017 Darovacia zmluva č. 2/2017 Mgr. et Mgr. art. Ivan Illovský - - darovanie diela Aperture 1 000,00 € 31.10.2017 31.10.2017
692017 Licenčná zmluva č. 2/2017 Mgr. et Mgr. art. Ivan Illovský - - autorské práva k dielam - neurčitá 31.10.2017
702017 Kúpna zmluva č. 3/2017 Mgr. et Mgr. art. Ivan Illovský - - nákup umeleckých diel 1 700,00 € 31.10.2017 31.10.2017
712017 Darovacia zmluva č. 4/2017 Ever Púček - - nákup umeleckých diel 1 000,00 € 8.11.2017 8.11.2017
722017 Licenčná zmluva č. 3/2017 Ever Púček - - autorské práva k dielam - neurčitá 8.11.2017
73a2017 Licenčná zmluva č. /2017 Gita Matisová - - autorské práva k dielam - neurčitá 8.11.2017
73b2017 Darovacia zmluva č. 3/2017 Gita Matisová - - darovanie diela Šírenie svetla - 9.11.2017 9.11.2017
742017 Komisionárska zmluva č. 07 Peter Ďurík - - predaj kníh Peter Ďurík - Typografia - 4.2.2018 15.11.2017
752017 Dodatok č. 3 Mesto Martin 316792 Námestie S.H. Vajanského 1, Martin Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 2009044 - 31.12.2023 20.11.2017
762017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2017 Mesto Turčianske Teplice 317004 Partizánska 413/1, Turčianske Teplice zapožičanie diel v počte 4 ks 0,00 € 31.10.2020 22.11.2017
772017 Príkazná zmluva č. 27/2017 Bc. Anna Boďová - - prezentácia o reštaurovaní diel 50,00 € 30.11.2017 27.11.2017
782017 Licenčná zmluva č. 4/2017 Bc. Anna Boďová - - autorské práva k prednáškam - neurčitá 2.11.2017
792017 Zmluva č. 1/2017 o spolupráci na príprave a realizácii podujatia Turčianske kultúrne stredisko v Martine 36145335 Divadelná 656/3, Martin podujatie Vajanského Martin 2018 - krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín - 3.5.2018 28.11.2018
802017 Kúpna zmluva č. 4/2017 Mgr. art. Ján Gejdoš - - predaj diela Bio sieť č. 6 1 200,00 € 30.11.2017 30.11.2017
812017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2017 Kysucká galéria v Oščadnici 36145271 Oščadnica č. 13, Oščadnica výpožička zbierkových predmetov v počte 44 ks - 4.2.2018 30.11.2017
822017 Licenčná zmluva č. 5/2017 Mgr. art. Ján Gejdoš - - autorské práva k dielu - neurčitá 30.11.2017
83a2017 Darovacia zmluva č. 5/2017 Anna Vrtiaková - - predaj 4 ks diel 1 400,00 € 4.12.2017 4.12.2017
83b2017 Licenčná zmluva č. 5/2017 Anna Vrtiaková - - autorské práva k dielam - neurčitá 4.12.2017
842017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2017 Oravská galéria v Dolnom Kubíne 3614505 Hviezdoslavovo námestie 11, Dolný Kubín výpožička zbierkových predmetov v počte 2 ks 0,00 € 8.4.2017 13.12.2017
852017 Zmluva o dielo č. 3 Prof. Mgr. Jozef Ciller - - vytvorenie nového štatútu pre Bienále fantázie 2018 2 500,00 € 30.10.2018 15.12.2017
862017 Licenčná zmluva č. 3/2017 Prof. Mgr. Jozef Ciller - - autorské práva k Bienále fantázie 018 - neurčitá 15.12.2017
872017 Dodatok č. 1 ku komisonárskej zmluve Peter Ďurík - - komisionársky predaj publikácie Peter Ďurík - Typografia - 24.2.2018 15.12.2017
882017 Príkazná zmluva č. 28/2017 Mgr. Zuzana Baková - - preklad štatútu, propozície a plagátu Bienále fantázie 2018 100,00 € 31.1.2018 18.12.2017
892017 Príkazná zmluva č. 29/2017 Mgr. Zuzana Baková - - preklad resumé do katalógu k zmene stálej expozície 20,00 € 31.1.2018 18.12.2017
902017 Zmluva o dielo č. 4/2017 Doc. Pavel Choma, akad. mal. - - Nový štatút a koncept Bienále fantázie 2018 1 500,00 € 30.10.2018 18.12.2017
912017 Zmluva o reštaurovaní č. 1/2017 Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. - - reštaurovanie 20 ks grafík 6000,00 € 30.6.2018 1.7.2017
WP Data Tables