Číslo zmluvy Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Predmet zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum zverejnenia zmluvy Identifikačné údaje zmluvnej strany
001/2023 Zmluva o spolupráci 30 € fixná zložka/+ 15 € každá začatá hodina Spolupráca pri organizovaní koncertu - príprava miestnosti, upratovanie, technická pomoc 16.01.2023 24.01.2023 18.01.2023 Rodičovské združenie pri ZUŠ Martin, P. Mudroňa 6, 03601 Martin, IČO: 17319617
002/2023 Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 1.109,OO € / mesiac Zálohové platby 30.01.2023 do 31.12.2023 31.01.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467