Názov pozície: riaditeľ Turčianskej galérie v Martine

Miesto výkonu práce: Turčianska galéria v Martine, Daxnerova ul. č. 2, 036 01 Martin

Pracovný pomer: TPP

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

Dátum nástupu: od 01. 10. 2024, príp. dohodou

Platové podmienky: od 1 600 € brutto/mesiac. Plat bude stanovený v zmysle ustanovení z. č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • – zaujímavá a kreatívna práca
 • – stabilná verejná inštitúcia

Popis činnosti pracovného miesta:

 • – komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
 • – zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • Stupeň vzdelania: vysokoškolské II. stupňa
 • Študijný odbor: zameranie na oblasť kultúry výhodou
 • Požadovaná prax: 5 ročná odborná prax
  • 3 ročná riadiaca prax
  • Pozícia vhodná pre absolventa: nie
  • Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa
  • Vodičský preukaz: skupiny B

Základné a osobnostné predpoklady

 • – manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • – znalosť štátneho jazyka,
 • – znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 • – aktívna práca s PC  a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • – bezúhonnosť (preukazuje sa čestným vyhlásením o bezúhonnosti),
 • – zdravotná spôsobilosť na prácu.

Ďalšie požiadavky

odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a pod.) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pod.)

Podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania

 • – splnenie stanovených kvalifikačných predpokladov a ostatných požiadaviek v zmysle inzerátu,
 • – doručenie požadovaných dokumentov do termínu uzávierky.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV

 • – žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • – motivačný list,
 • – štruktúrovaný profesijný životopis,
 • – kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia,
 • – čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise,
 • – projekt so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližších 5 rokov.

Projekt sa predkladá v písomnej forme v rozsahu spravidla 4-6 normostrán.

Požadovaná štruktúra projektu po formálnej stránke:

 • a) úvod,
 • b) zameranie projektu,
 • c) analýza súčasného stavu organizácie s použitím, napr. SWOT analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
 • d) východiská projektu na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
 • e) ciele projektu,
 • f) akčný plán realizácie projektu s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
 • g) spôsob hodnotenia plnenia projektu ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
 • h) očakávaný prínos po realizácií projektu,
 • i) záver.

Projekt po obsahovej stránke musí byť zrozumiteľný, vecný a realizovateľný.

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: 29. 04. 2024

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 26. 05. 2024

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:

poštou na adresu (prípadne osobne do podateľne Úradu ŽSK): Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – Turčianska galéria v Martine“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke,

alebo

formou elektronickej schránky – podľa z. č. 305//2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o e-Governmente“).

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka, písomné overenie odborných znalostí,  osobný pohovor, verejné vypočutie uchádzača.

Kontaktná osoba:    p. Mária Pečená, t. č. 041/5032 422, e-mail: maria.pecena@zilinskazupa.sk

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.