pamat turca

Pamäť Turca

viac

TERMÍNY KONANIA: 23. – 25.9.2022
MIESTO KONANIA: Turčianska galéria v Martine, 2. poschodie
ORGANIZÁTOR: Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti

Žilinského samosprávneho kraja
Martinský klub priaznivcov cestovania
Národné osvetové centrum

Pamäť Turca
V rámci osláv 50. jubilea súťaže amatérskej fotografie AMFO vznikol jedinečný súbor workshopov na tému Pamäť Turca, ktoré vyvrcholia spoločnou výstavou jeho účastníkov v Turčianskej galérii v Martine, kde sa bude konať aj tretie, záverečné stretnutie. Jeho účastníci, uzavretá skupina fotoamatérov, ktorí sa zapojili do súťaže AMFO, si nenechali ujsť príležitosť individuálne konzultovať svoju tvorbu s profesionálnymi lektormi. Vďaka projektu sa vytvorí tvorivá atmosféra spoločných stretnutí a diskusií týchto fotonadšencov. Samotné workshopy majú široké zameranie na rozvoj fotografických zručností fotoamatérov od fotografie architektúry a mestských zátiší s Emou Lančaričovou, cez fotografiu krajiny s Michalom Hubom, až po analýzu a dramaturgiu fotografií pri tvorbe zinu s Dominikou Jackuliakovou. Každý z lektorov priblíži jednu tému a pomôže s budovaním fotoprojektu až po jeho finalizáciu. Spoločne vybrané práce budú prezentované na výstave Pamäť Turca v Turčianskej galérii v Martine. Naším cieľom je podnietiť nadšencov fotografie z rôznych častí Slovenska, aby sa stali citlivými zaznamenávateľmi svojho okolia a uchovávali fotosvedectvá doby aj pre ďalšie generácie.
Podujatie organizačne zabezpečuje Národné osvetové centrum, Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Martinský klub priaznivcov cestovania. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Národného osvetového centra.
Tretí cyklus fotografických workshopov pod spoločným názvom Pamäť Turca sa uskutoční v dňoch 23. – 25. septembra 2022 v priestoroch Turčianskej galérie.
Veríme, že radi navštívite výstavu prác, ktorá vznikne z fotoprojektu Pamäť Turca, a jej výsledky Vás zaujmú a inšpirujú možno i k vlastnej fotografickej tvorbe. Slávnostné otvorenie výstavy bude 13. októbra 2022 v priestoroch Turčianskej galérie v Martine.
Radoslav Pančík

budova 1200x600

„Stála expozícia Mikuláša Galandu – legenda ● la ganda ● galanda“.

viac

Turčianska galéria v Martine vyhlasuje projektovú architektonicko-výtvarnú dvojkolovú neanonymnú súťaž návrhov na expozíciu „Stála expozícia Mikuláša Galandu – legenda ● la ganda ● galanda“.

Vyhlásenie: 09.08.2022
Lehota na predloženie dokladov do 1. etapy: 07.09.2022 o 15:00 hod
Lehota na predloženie ponúk do 2. etapy: 24.10.2022 o 15:00 hod

Vyhlasovateľ: Turčianska galéria v Martine
Sídlo: Daxnerova ul. č. 2, 036 01 Martin
Druh podujatia: súťaž návrhov

Turčianska galéria v Martine vyhlasuje projektovú architektonicko-výtvarnú dvojkolovú neanonymnú súťaž návrhov na expozíciu „Stála expozícia Mikuláša Galandu – legenda ● la ganda ● galanda“. Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a následne umožní zadanie nadväzujúcej zákazky.

Námetom na novú stálu expozíciu a novými nárokmi na vizuálnu identitu sa Turčianska galéria v Martine (TG) opäť hlási k odkazu Mikuláša Galandu (1895 Turčianske Teplice – 1938 Bratislava) legende slovenskej výtvarnej moderny, ktorého dielo tvorí výraznú časť zbierkového fondu TG. Celkovo ide 42 malieb, 381 kresieb a 51 grafík, ktoré dopĺňa bohatý osobný inventár autora. Ide zároveň o najväčšiu kolekciu diel umelca v rámci zbierkových fondov na Slovenku.

Tento súbor diel nadobudla TG darom od Márie Galandovej, rod. Boudovej (1903 – 1999), manželky M. Galandu. TG sa touto akvizíciou zaviazala že diela budú použité na tvorbu stálej expozície M. Galandu. Expozícia vznikla pôvodne v dome M. Galandu v Turčianskych Tepliciach (1990), avšak ten v roku 2001 prešiel pod správou mesta Turčianske Teplice. Kvôli nevyhovujúcemu technickému stavu a zabezpečeniu domu boli všetky diela a archív autora prenesené do depozitárov TG. V rámci stálej expozície TG koncipovanej ako Výtvarné umenie Turca 20. storočia aktualizovanej naposledy v roku 2018 sa diela M. Galandu objavili už len okrajovo. TG vníma tento dlh voči autorovi a jeho manželke, a preto je tvorba novej stálej expozície Mikuláša Galandu jednou z kľúčových priorít galérie

Hlavným zámerom novej expozície je vytvoriť reprezentatívny priestor a vhodné podmienky na prezentáciu originálnych zbierkových predmetov a archiválií dokumentujúcich život a dielo Mikuláša Galandu.

Nová stála expozícia má prezentovať čo možno najväčší objem kresebnej a grafickej tvorby M. Galandu, ktorý sa nachádza v zbierkach TG. Citlivosť média a priestorové možnosti galérie sú však pre tento typ výstavy limitujúce. Napriek tomu hľadáme nové technologické riešenia, ktoré by pomohli prezentovať autora Mikuláša Galandu aj ako vynikajúceho kresliara a hlavne grafika. Pri riešení expozície preto počítame s možnosťou využitia digitálnych reprodukcií.

Práve ocenená grafická a ilustrátorská tvorba z 30. rokov minulého storočia by mala dominovať celej výstave. Či už spôsobom adjustácie originálnych / reprodukovaných diel, alebo využitia typografie a fragmentov ilustrácií v celkovom riešení grafického vizuálu výstavy.

Súbor kresieb pochádzajúcich najmä z Galandových náčrtníkov tvoria predovšetkým skice k maľbám, ktoré sú rovnako v zbierkach TG. Kurátorským zámerom novej expozície je predstaviť aj súbory ideových náčrtov a skíc, viažuce sa k exponovanej maľbe.

Nová realizácia stálej expozície by mala rátať s možnosťou prezentácie kníh, bibliofílií, ktorých súčasťou sú originálne ilustrácie M. Galandu. Fenomén knihy by mal zároveň komunikovať s identitou Turčianskej galérie a jej projektom Trienále umenia knihy Martin a s plánovaným oživením Ceny Mikuláša Galandu za knižný dizajn. V rámci expozície by tak mali byť predstavené dočasne aj najnovšie akvizície galérie autorských kníh a ocenený knižné knižné publikácie.

Rovnako je našim zámerom pracovať s osobným inventárom autora, ktorý je súčasťou zbierok TG. Jeho súčasťou sú pôvodné rámy, stôl a knižnica autora. Z menších predmetov sú to: farby, grafické štočky, rodinné fotografie alebo okuliare.

V rámci koncepcie výstavy tiež vyberáme významné diela, pri ktorých treba zvážiť vyššie štandardy zabezpečenia pri ich exponovaní a prípadné zamedzenie priameho kontaktu (Diela 1. kategórie).

Druh súťaže

 • podľa predmetu súťaže: kombinovaná architektonicko-výtvarná;

 • podľa účelu súťaže: projektová – vyhlasovateľ sa zaväzuje po ukončení súťaže rokovať o zadaní zákazky s víťazným účastníkom podľa ods. 3.1.

 • podľa okruhu účastníkov: neanonymná pre neobmedzený počet účastníkov súťaže. Účastníkom je každý, kto podal súťažný návrh v súlade so súťažnými podmienkami.

 • podľa počtu vyhlásených kôl: dvojkolová.

Porota

Mgr. Katarína Klučková

Mgr. Adam Galko

PhDr. Eva Ľuptáková

akad. arch. Dušan Voštenák

Ing. arch. Peter C. Abonyi

Náhradníci poroty:

Eva Mužilová

Ing. arch. Zuzana Mendelová

Expert poroty:

PhDr. Jarmila Kováčová

PhDr. Katarína Bajcurová, Csc.

Odmena

Každému účastníkovi 2. etapy prináleží náhrada časti nákladov spojených s účasťou v 2. kole súťaže – režijná paušálna odmena vo výške 1 600,- € (slovami: jedentisícšesťsto eur), čo je finálna vyplácaná suma, pokiaľ predloží návrh v požadovanom termíne a rozsahu.

Rozsah odovzdávaných návrhov v 1. etape

V prvej etape záujemcovia predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať schopnosť a skúsenosť záujemcu spracovať architektonický návrh v požadovanej vysokej kvalite.

Uchádzač predloží tri svoje referenčné projekty s ich stručným opisom (každý projekt na 1 formát A3). Medzi autormi referenčných projektov musí byť aspoň jeden z členov autorského tímu, deklarovaný v rámci predchádzajúceho bodu a). Referenčné projekty majú ilustrovať schopnosť uchádzača spracovať tento typ zákazky. Preferuje sa predloženie realizovaných projektov porovnateľného zadania a rozsahu. Súčasťou formátu bude textový popis v rozsahu: názov a miesto, autor, základné bilancie, termín realizácie/projekcie, rozsah uchádzačom vykonaných projekčných fáz, výška investičných nákladov.

Rozsah odovzdávaných návrhov v 2. etape

Vyhlasovateľ očakáva, že súťažný návrh bude vyhotovený v elektronickej podobe vo formáte PDF vo veľkosti A2, 300 dpi, v maximálnom počte 5 strán s umiestnením formátu na šírku.

Panel by mal obsahovať:

 • návrh komplexného riešenia expozície – funkčné, hmotovo-priestorové a ideové riešenie – s umiestnením expozičných prvokov v zmysle požiadaviek na riešenie v súťažnom návrhu v M 1:100;

 • hmotovo-priestorové riešenie dokladované axonometriou alebo 3D modelom;

 • pôdorys podlažia s rozvrhnutím expozície v M 1:100;

 • prezentáciu ideového konceptu návrhu podľa úvahy súťažiaceho (vizualizácie, detaily, schémy, skice…);

 • prezentáciu riešenia expozície z pohľadu grafického dizajnu;

 • vizualizácie priestoru z ľudskej perspektívy;

 • detail ilustrujúci základné princípy riešenia;

 • sprievodný text v rozsahu do 1 800 znakov.

Účastník predkladá súťažný návrh v elektronickej podobe vo formáte PDF vo veľkosti A2, 300 dpi, v maximálnom počte 5 strán s umiestnením formátu na šírku na e-mailovú adresu sekretára súťaže turcianskagaleria@vuczilina.sk.

Súťažné dokumenty je možné stiahnuť tu:

Súťažné podmienky_TG

Príloha č. 1 IDENTIFIKÁCIA ÚČASTNÍKA A AUTOROV

Príloha č. 2 ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Príloha č. 3 Libereto la galanda

102859208_3194560427230734_5266806107459813376_o

September v Turčianskej galérii

viac
6.9. utorok o 15.00 h
Činohra SND, Bratislava, Sova / organizované predstavenie
7.9. streda o 17.00 h
STRED(T)Y S UMENÍM – Ako na výtvarku? komentovaná prehliadka výstavy KRAJINA ZA OBRAZOM pre výtvarných pedagógov / Podujatie z verejných zdrojov podporí Fond na podporu umenia
8.9. štvrtok o 16.00 h
 Rodinný workshop k výstave KRAJINA ZA OBRAZOM s umelkyňou Martinou Mäsiarovou / Podujatie z verejných zdrojov podporí Fond na podporu umenia
8.9. štvrtok o 17.00 h vernisáž výstavy Adam Macko
 ACTS OF (BODY)ORNAMENTOLOGY – kurátor Adam Galko
10.9. sobota od 11.00 do 17.00 h 
Identifikácia autorov umeleckých diel a oceňovanie kníh s Milošom Koptákom z TOTOjegaléria
22.9 štvrtok o 16.00 h
 Rodinný workshop k výstave KRAJINA ZA OBRAZOM s umelkyňou Katarínou Škamlovou / Podujatie z verejných zdrojov podporí Fond na podporu umenia
23.9. piatok o 17.00 h
Workshop AMFO s fotografkami Emou Lančaričovou, Dominikou Jackuliakovou a fotografom Michalom Hubom (pre zaregistrovaných)
29.9. štvrtok o 16.00 h
Rodinný workshop k výstave KRAJINA ZA OBRAZOM s kurátorom Adamom Galkom / Podujatie z verejných zdrojov podporí Fond na podporu umenia