aktuálne výstavy

socha-v-meste

Socha v meste VII.

27.6. 2019 - 11.9. 2019

Viac info

Sympoziálny projekt Socha v meste vznikol v roku 2003. Jeho iniciátorom a usporiadateľom je Turčianska galéria v Martine. Hlavným cieľom projektu je sprostredkovať, moderovať a posúvať na odbornú úroveň diskusiu v oblasti sochárskych realizácii v meste Martin, riešenia jeho urbánneho priestoru v jeho výtvarno-architektonických súvislostiach. Vzájomná komunikácia umelcov, kurátorov a architektov prispieva od počiatku projektu k tvorbe databázy kvalitných návrhov pre exteriérové riešenia mesta Martin. Svoje výstupy, okrem digitálnych vizualizácií, premieta do modelov či dočasných inštalácií a intervencií vo verejnom priestore. Ponúka tak reálne a realizovateľné možnosti ako pozdvihnúť kultúrnu hodnotu lokality a tiež prispieva k citlivejšiemu vnímaniu umenia vo verejnom priestore obyvateľmi mesta. Formou sprievodných podujatí, diskusiami, workshopmi a komentovanými prehliadkami sa projekt usiluje nadviazať bližší kontakt s divákom a poukázať aj na netradičné spôsoby uchopenia sochy ako média. Cieľovými skupinami sú obyvatelia a návštevníci mesta Martin, galerijná obec a prostredníctvom sprievodných aktivít oslovené skupiny mladých ľudí.

Kurátor výstavy: Jarmila Kováčová a Adam Galko

Partipujúci umelci: Lucia Luptáková, Martin Kochan, Cyril Blažo, Magdaléna Kuchtová, Martin Hrvol

Odborný garant: Martin Piaček Hommage á Michal Moravčík

Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých z Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
https://www.fpu.sk/sk/

FB_event_banner

Vytvorené v Turci - umenie v lokálnom prostredí

3.7.2019 - 11.9. 2019

Viac info

Zámerom projektu je realizácia skupinovej výstavy (vrátane vydania katalógu) vybraných umelcov, ktorí žijú a aktívne tvoria na území Turca, prezentácia ich tvorby a myšlienok, ktoré zhodou okolností vznikajú na jednom geograficky vyčlenenom území. Majú tieto diela niečo spoločné, ovplyvňujú sa navzájom, alebo sú úplne odlišné? Hľadanie odpovedí bude tvoriť hlavnú kostru prezentácie diel, do ktorej budú zahrnutí maliari, grafici, sochári, ilustrátori či fotografi (J. Mužila, I. Žirková, J. Gejdoš, M. Kokoška, P. Ďurík, I. Illovský, J. Ciller, I. Bílý…). Súčasťou prezentácie súčasného umenia vytvoreného v Turci budú aj dve besedy s vybranými vystavujúcimi umelcami, ktorí sami porozprávajú o svojom osobnom i umeleckom živote. Cieľom výstavy je predstaviť aktívne tvoriacich umelcov domácemu publiku, ukázať ich aktuálnu tvorbu, jej rôznorodosť a žánrový záber. Zároveň by mal celý projekt rozvíriť debatu o spôsobe, charaktere resp. opodstatnenosti prezentácií tzv. „lokálneho” umenia v regionálnych galériách na Slovensku. Popri skupinovej výstave bude vydaný katalóg, ktorý zhrnie a zanalyzuje charakter diel vytvorených v „lokálnom” prostredí a snáď nájde aj paralely medzi súčasnosťou a žičlivým obdobím 1. pol. 20. storočia, kedy v Martine tvorili najvýznamnejší slovenskí umelci (M. Benka, M. A. Bazovský, M. Galanda…) Projekt je určený predovšetkým domácemu publiku v regióne Turiec.

Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých z Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
https://www.fpu.sk/sk/

pozvanka-dielo-zrestaurovane-pozvanka

Odhalenie zreštaurovaného diela
Milana Paštéku / ZIMA

18.5.2019 - 31.8.2019

Viac info

Zámerom reštaurovania je vyzdvihnúť estetické a výtvarné kvality originálov, ktoré sú danými deštrukciami výrazne znehodnotené, ako i podčiarknuť autenticitu času, ktorá sa podpísala na dotváraní súčasného charakteru diel. Zároveň je cieľom reštaurovania stabilizovať hmotnú podstatu diel. Znečistenie a poškodenie diel znehodnocuje ich skutočnú hodnotu a celkovú výtvarnú, významovú kvalitu. Zámerom projektu je revitalizácia diel, ich zachovanie a podpora mobility diel uložených v depozitári aj pre širokú verejnosť na účely vzdelávania, poznávania a estetického zážitku. Cieľom je odborné ošetrenie zbierkových predmetov a zastavenie degradácie výtvarnej zbierky Turčianskej galérie.
názov: „ Zima“
datovanie: 1957
autor: M. Paštéka
rozmery: 114,5x 146 cm
materiál: plátno, konopné, maliarske
technika: olej

Zreštaurovanie diela bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých z Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
https://www.fpu.sk/sk/
Dielo zreštauroval Mgr. art. Štefan Kocka člen Komory reštaurátorov.

Tlačová správa na stiahnutie tu: