plánované výstavy

bienale-fantazie-2018

Bienále fantázie 2018 - Namaľuj a napíš

6.9.2018 -25.11.2018

viac

XXIII. ročník Bienále fantázie prichádza opäť s novou témou pod názvom Namaľuj a napíš!. Touto výzvou chceme viac otvoriť dvere čistej, neohraničenej fantázii a spontánnej tvorivosti detí. Zároveň sa však chceme touto témou spýtať: čo maľuješ, čo tvoríš, čo chceš povedať a upriamiť tak pozornosť na obsahovú stránku výtvarného diela.
V tomto ročníku sa preto plnohodnotnou súčasťou obrazu stáva slovo, ktoré môže obraz dopovedať, definovať, alebo vytvoriť. Slovo písané, slovo maľované, slovo hovorené sa tak stane kľúčom k detskému svetu fantázie, prostredníctvom ktorého budeme mať možnosť obraz nielen vidieť, ale mu aj viac rozumieť.
Pomenovanie a čítanie obrazov je výnimočnou hodnotou výtvarnej tvorivosti a pridanou hodnotou aj XXIII. ročníka Bienále fantázie.
Podstatnou časťou témy tohto ročníka je TEXT. Text písaný, text tlačený, text v obraze – obraz v texte. V podobe storyboardu, komixu, letrizmu, či kaligrafie…
Medzinárodný festival detského výtvarného umenia Bienále fantázie, je tematicky orientovaná súťaž a prehliadka detskej výtvarnej tvorby, zameraná na stvárnenie ľudovej slovesnosti, rozprávok, piesní, porekadiel, riekaniek a hier detí, s ohľadom na špecifický výtvarný prejav a národnú tradíciu zúčastnených krajín. Cieľom súťaže je rozvíjať prostredníctvom výtvarného prejavu detskú senzitívnosť a fantáziu, prezentovať výtvarný prejav detí z jednotlivých častí sveta a pomáhať tak šíriť myšlienky priateľstva a humanizmu medzi národmi.
Odovzdávanie cien je súčasťou slávnostného otvorenia výstavy – vernisáže Bienále fantázie 2018, ktoré sa uskutoční dňa 06.09.2018, v Turčianskej galérii v Martine.

www.bienalefantazie.sk

www.facebook.com/bienalefantazie/

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

fdfds1

ZRKADLÁ IKON Marián Čunderlík a Jaroslav Kočiš vo vzájomnej konfrontácii

29.11.2018-10.02.2019

viac

Názov výstavy „Zrkadlá ikon“ kóduje prístupové koordináty tak k výberu diel ako aj intencií ich kontextualizácie. Marián Čunderlík ako aj Jaroslav Kočiš pracujú súčasne v programe abstraktnej maľby 60 rokov tak ako bola v tom čase globálnym umeleckým trendom. Ich invencia, ktorú každý svojsky originálnym spôsobom uplatňoval vo svojej tvorbe sa viaže na
obsahovo rozsiahle témy spirituálnych fragmentov kultúrneho povedomia ako ikona u Jaroslava Kočiša či archaické, mýticky podfarbené redukcie symbolických figúr typu nevesta, či vlastných obrazov v štylizovaných zrkadlách u Mariána Čunderlíka. Štrukturálne blízke kompozície, textúrna plastickosť obrazov ale aj ikonografická rovina výkladu oboch umeleckých dikcií vykazuje v rámci celej výstavnej a tvorivej činnosti umelcov Konfrontácii komplementárne charakteristiky. V Čunderlíkových zrkadlách ide totiž o iné psychogrami ako v prípade duchovne ladených znakov náboženských rituálov našich kultúrnych dejín ako v prípade ikon Jaroslava Čunderlíka. Táto vďačná, ale zároveň aj logická kombinácia autorov umožňuje z iného pohľadu prienikov do podpovrchových vrstiev nášho chápania výtvarnej ale aj civilnej identity umeleckej tvorby umelcov okolo výstav Konfrontácií.

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.

Environmentálne umenie na Slovensku

28.9.-25.11.2018

viac

Hlavným prínosom výstavného projektu je poukázanie na pomerne nové umelecké prístupy, ktorých spoločnou líniou je ich ekologický rozmer. Rovnako ako niektoré umelecké prístupy pohybujúce sa medzi umením a aktivizmom, bude aj samotná výstava ako kultúrnym tak osvetovým prostredím, s prezentačným ale aj aktivizujúcim charakterom. Téma angažovanosti v umení zároveň poukazuje na súčasné preklenutie umenia so životom a rôznorodé napádanie definície hraníc samotného umenia. V tomto duchu sa predstaví najmä tvorba Andreja Poliaka, zameraná na rurálne prostredie s tému pestovania, ktorú umelec chápe v širšom slova zmysle ako kultúru, odvodenú z lat. colare (pestovať). Aktivizmus, ktorý sa stáva umením predstaví dokumentácia dlhodobého projektu Blažeja Baláža: My way. Ide o zalesnenie verejného priestoru sídliska, pričom svoj arteficiálny charakter nadobúda najmä prostredníctvom umeleckej dokumentácie, ale aj širšieho teoretického ukotvenia a náveznosťami na iné umelecké východiská Jozepha Beuysa či Richarda Longa. Blažej Baláž je zároveň spoluautorom výskumu tejto témy a tiež garantom výstavného projektu. Individuálne ekologické riešenia vo forme poetických, utopických, ale aj angažovaných projektov predstavia umelci Erik Sikora a Oto Hudec. Súčasťou výstavy budú prezentované okrem umeleckých výstupov, aj ekologické projekty riešiace problémy životného prostredia na lokálnej úrovni. Konkrétne tak výstava otvorí témy záhrady a ekologického pestovania, problémy ubúdania zelených plôch v mestách, ťaženie dreva formou holorubov a nedostatočnej biodiverzity v krajine. S využitím exteriéru a rozšírením výstavy do verejného priestoru- záhrady galérie chce výstava osloviť širšiu verejnosť, ktorú chce ďalej aktivizovať a voviesť do problematiky výstavy.

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.