plánované výstavy

fdfds1

ZRKADLÁ IKON Marián Čunderlík a Jaroslav Kočiš vo vzájomnej konfrontácii

29.11.2018-10.02.2019

Názov výstavy „Zrkadlá ikon“ kóduje prístupové koordináty tak k výberu diel ako aj intencií ich kontextualizácie. Marián Čunderlík ako aj Jaroslav Kočiš pracujú súčasne v programe abstraktnej maľby 60 rokov tak ako bola v tom čase globálnym umeleckým trendom. Ich invencia, ktorú každý svojsky originálnym spôsobom uplatňoval vo svojej tvorbe sa viaže na
obsahovo rozsiahle témy spirituálnych fragmentov kultúrneho povedomia ako ikona u Jaroslava Kočiša či archaické, mýticky podfarbené redukcie symbolických figúr typu nevesta, či vlastných obrazov v štylizovaných zrkadlách u Mariána Čunderlíka. Štrukturálne blízke kompozície, textúrna plastickosť obrazov ale aj ikonografická rovina výkladu oboch umeleckých dikcií vykazuje v rámci celej výstavnej a tvorivej činnosti umelcov Konfrontácii komplementárne charakteristiky. V Čunderlíkových zrkadlách ide totiž o iné psychogrami ako v prípade duchovne ladených znakov náboženských rituálov našich kultúrnych dejín ako v prípade ikon Jaroslava Čunderlíka. Táto vďačná, ale zároveň aj logická kombinácia autorov umožňuje z iného pohľadu prienikov do podpovrchových vrstiev nášho chápania výtvarnej ale aj civilnej identity umeleckej tvorby umelcov okolo výstav Konfrontácií.

Podujatie je dokumentované kamerovým a fotografickým záznamom.
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk a facebookovej stránke TG.