depo 2

Zbierkový fond Turčianskej galérie sa formoval prevažne v 80. rokoch 20.  storočia. Podstatnú časť zbierok tvoria artefakty z 20. storočia s výnimočným presahom do 19. a 21. storočia.

V zbierkach galérie sú zastúpení príslušníci národne orientovaného pohybu v moderných dejinách výtvarného umenia na Slovensku (G. Mallý, M. Benka, Ž. Duchajová-Švehlová), ale aj realistickí tvorcovia (J. Hanula, P. J. Kern). Zvláštne miesto v galérijných zbierkach predstavuje dielo martinského rodáka, výraznej postavy umeleckej bohémy 1. polovice 20. storočia, M. Th. Mitrovského.

Zberateľský záujem galérie sa sústredil najmä na zakladateľské osobnosti slovenskej výtvarnej moderny, ktorých tvorba i život do 1. polovice 20. storočia (najmä v 30. rokov 20. storočia) súvisel s mestom Martin (J. Alexy, M. A. Bazovský, Ľ. Fulla, Z. Palugyai, A. W.-Kubínčan).

Osobitnú kapitolu TG tvorí dielo Mikuláša Galandu, ktorý je v zbierkovom fonde galérie zastúpený reprezentatívnym spôsobom (39 olejomalieb, 382 kresieb, 49 grafík)

K osobnostiam zastúpeným svojím dielom v TG patria aj členovia Generácie 1909 (J. Mudroch, C. Majerník, V. Hložník, F. Kostka, E. Šimerová-Martinčeková). Zbierkový fond bol významnou mierou obohatený o výber diel členov a sympatizantov skupiny Mikuláša Galandu s akcentom na 60. roky ich tvorby (A. Barčík, V. Kompánek, M. Paštéka, R. Krivoš, P. Tóth, E. Púček. M. Laluha, M. Marček, I. Štubňa) a tiež osobností, ktorých život a tvorba boli spojené alebo ešte vždy sú spojené s mestom  Martin (F. Štefunko, V. Chmel, E. Makovický, L. Záborský, I. Šimko, D. Šimko, O. Krýslová, M. Marček, I. Štubňa, L. Stašík, A. Čutek, O. Opršal, G. Matisová, F. Tanóczky, A. Štefunková-Szabó a iní).

Stredná generácia umelcov regiónu je v galérijných zbierkach početnejšie zastúpená dielami J. Danča, P. Matisa, I. Riabiča, P. Šaba, S. Troppa, P. Ďuríka, I. Bílého, J. Skrisu, J. Mužilu.

depozitar

Mikuláš Galanda

* 4. máj 1895, Turčianske Teplice – † 5. jún 1938, Bratislava

Maliar, grafik a ilustrátor. Patrí k výrazným priekopníkom a propagátorom moderného umenia na Slovensku.

Na začiatku tridsiatych rokov vystúpil Mikuláš Galanda spolu s priateľom Ľudovítom Fullom pred verejnosť s manifestom „Súkromné listy Fullu a Galandu“, v ktorých: „vyslovili potrebu skoncovať so starými, nič nehovoriacimi umeleckými metódami a zabehanými manierami a žiadali preraziť a uvoľniť cestu novým výrazovým prostriedkom a postupom, ktoré by zodpovedali dynamickým premenám, ktoré boli charakteristické pre život človeka a spoločnosti 20. storočia.“

Miloš Alexander Bazovský

* 11. január 1899, Turany – † 15. december 1968, Trenčín

Jeden z najreprezentatívnejších predstaviteľov slovenského maliarstva a grafiky 20. storočia. Jeho inšpiráciou bolo ľudové umenie. Vytváral sugestívne diela baladickej poetickosti. Pre svoj novátorský umelecký prejav patrí k zakladateľom slovenskej moderny.

Martin Benka

* 21. september 1888, Kostolište – † 28. jún 1971, Malacky

maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg

Martin Benka nepopieral náladovo tvorivú funkciu obrazu, ale chcel ju obohatiť, znáročniť a zvýznamniť: išlo mu o zmocnenie sa drámy i balady, monumentality i zadumanosti slovenskej horskej prírody oživenej človekom. Zrod typického Benku korení v rozchode s impresívnym umením. Zo základných funkcií Benkovho diela je sociálno-humanistická. Patrí sem najmä ľudovosť: maľoval vždy len ľud a nikdy nie pánov. Ďalšia funkcia je u Benku morálna ako súčasť jeho humanizmu. Pre Benku platí klasický ideál jednoty krásneho i mravného. Z Benkovho názoru na svet a na umenie vyplýva prítomnosť výchovnej funkcie v jeho diele. Cez výchovný aspekt sa pretavuje aj Benkovo vlastenectvo a humanizmus, no vychováva aj k láske ku všetkým umeniam.

Ľudovít Fulla

* 27. február 1902, Ružomberok – † 21. apríl 1980, Bratislava

maliar, grafik, ilustrátor, scénograf a výtvarný pedagóg

Tvorba Ľudovíta Fullu predstavuje ľudové, civilné ale aj sakrálne témy a zátišia. V rokoch 1930 – 1932 vydáva spolu s M. Galandom Súkromné listy, v ktorých osvetľujú slovenskej verejnosti princípy modernej maľby a svojej vlastnej tvorby. Vyučoval na Škole umeleckých remesiel (1929 – 39), Slovenskej pedagogickej škole (1939 – 42) a VŠVU (1949 – 52) v Bratislave. V rokoch 1930 – 40 navrhoval avantgardné scénografie pre SND. V roku 1938 získal Grand Prix za obraz Pieseň a práca.

 

Milan Thomka Mitrovský

*1. júl 1875, Martin – † 30. október 1943, Martin

maliar, spisovateľ

Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a v Bratislave, kde maturoval, 18941896 na AVU v Prahe (prof. Pirner), 18961898 na výtvarnej akadémii v Mníchove (prof. Hackl),18981901 bol na študijnom pobyte v talianskej Florencii.

Spočiatku žil a pracoval vo Viedni, po vypuknutí 1. svetovej vojny v Martine kde bol vedúcou osobnosťou a organizátorom umeleckého života a kde sa utvoril klub spisovateľov a literátov “felibrov”(19141943).

Jeho tvorbu ovplyvnilo nemecké maliarstvo a priateľstvo s maliarom E. Zamrazilom, no s obdivom kopíroval aj diela talianskych klasikov ako bol Botticelli, Raffaelo.

Základnú os jeho tvorby predstavuje maľba portrétov, figurálnych kompozícií, voľných kópií starých majstrov a tiež figurálne kompozície na námety klasických literárnych diel (Don Quijote, Hamlet, Faust). Príležitostne maľoval krajinky a zátišia.

Fraňo Štefunko

*4. august 1903, Dudváh-Vlčkovce – † 6. apríl 1974, Martin

sochár, výtvarný pedagóg a redaktor