Ivan Štubňa / KOCÚR / 1980 / grafika

Tvorivé aktivity prebiehajú pod vedením galerijnej pedagogičky. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti, študentov, návštevníkov priestor na tvorbu, tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Program umožňuje neopakovateľným spôsobom rozvinúť umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti priamym kontaktom s vystavenými dielami.


program utorok – piatok, 9.00 – 15.00 hod.

STÁLA EXPOZÍCIA / tvorba vo výstavnom priestore a v ateliéri KOCÚR / kombinovaná technika

PODMORSKÝ SVET / ZMIZÍKOVANIE / tvorba v ateliéri KOCÚR

POZITÍV/NEGATÍV / GRAFIKA – tlač z výšky / tvorba v ateliéri KOCÚR

TUšOMESTO / KRESBA TUšOM / tvorba v ateliéri KOCÚR

TUšOMESTO JE NAJPRíJEMNEJšIE MIESTO PRE VšETKýCH. jE TO MESTO, KTORé VIDí KAžDé DIEťA úLNE INAK. kAžDé DIEťA Má V TUšOMESTE úPLNé INé BUDOVY, CHODNíKY, OBCHODY, NáMESTIA, PAMIATKY, KOSTOLíKY, PARKOVISKá, AUTá, AUTOBUSY, KAMIóNY, TROLEJBUSY, ELEKTRIčKY, VLAKY, PSY, MAčKY, VTáKY, OBLAKY, SLNKO, MESIAC, HVIEZDY, *** VIDELA SOM AJ TAKé TUšOMESTO, V KTOROM SA CHODILO DOLU HLAVOU, ALE AJ DO KRUHU. DRUHé BOLO IBA MODRé, INé ZELENé, ALE AJ čIERNO FIALOVé. TAKTO BY SA DALO POKRAčOVAť DONEKONEčNA *****

ZÁTIŠIE / KRESBA / KOMBINOVANÁ TECHNIKA / tvorba v priestoroch Turčianskej galérie a v ateliéri KOCÚR


Program je určený pre všetky typy škôl a všetky témy sú prispôsobené veku návštevníkov. 

Za bezpečnosť detí počas sprievodných aktivít zodpovedá ich pedagogický dozor.

Podujatia sú dokumentované fotografickým záznamom.

POPLATOK ZA JEDEN VSTUP: 3,00 €

VSTUP JE POTREBNÉ SI VOPRED REZERVOVAŤ NA: galerijny.pedagog@vuczilina.sk, +421/43 422 44 48, +421 905 524 938téma / MAMA A JA / pre OZ MÍĽA PRE MAMU


NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ / grafika / tlač z výšky


námet / výstava / JOZEF MUŽILA / mopnotyp