Zmluvy 2022
Číslo zmluvy Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Predmet zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum zverejnenia zmluvy Identifikačné údaje zmluvnej strany
001/2022 Dodatok k zmluve o dodávke elektriny - rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 371,00 €/mesiac Zálohové platby 25.01.2022 do 31.12.2022 27.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467
002/2022 Zmluva o spolupráci a výpožičke - Spolupráca pri realizácii projektu v r. 2023 "Fraňo Štefunko" 17.01.2022 do neurčita 17.02.2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava, IČO: 36086932
003/2022 Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely - Zapožičanie 45 výtvarných diel na výstavu Juraj Florek 07.02.2022 01.03. - 30.06.2022 17.02.2022 Juraj Florek
004/2022 Dodatok č. 1 k zamestnaneckej dohode - Dodatok k zamestnaneckej dohode zo dňa 22.12.2021 - zmena článku XIV. 17.02.2022 do 31.12.2022 17.02.2022 Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník
005/2022 Zmluva o dielo 100,00 Zmluva o vyhotovení diela v rámci výstavy Juraj Florek 01.03.2022 do 10.03.2022 09.03.2022 Juraj Toman, Art.D.
006/2022 Zmluva o dielo 100,00 Zmluva o vyhotovení diela v rámci výstavy Juraj Florek 01.03.2022 do 10.03.2022 09.03.2022 Juraj Florek
007/2022 Darovacia zmluva 2.730,00 Darovanie 21 kusov diel 14.03.2022 do neurčita 15.03.2022 Gita Matisová
008/2022 Licenčná zmluva - Udelenie súhlasu na použitie 21 ks diel uvedených v darovacej zmluve 14.03.2022 do neurčita 15.03.2022 Gita Matisová
011/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01956 3.500,00 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Za obrazom 23.03.2022 do 31.12.2022 14.04.2022 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
012/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01957 5.000,00 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Otvorený depozit - Fraňo Štefunko 23.03.2022 do 31.12.2022 14.04.2022 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
013/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-533-02013 5.000,00 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Galanda - nová stála expozícia - súťaž 23.03.2022 do 31.12.2022 14.04.2022 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
014/2022 Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 - Dohoda o preddavkových platbách na rok 2022 300 - 1100 Rozpis o mesačných preddavkoch 22.04.2022 do 31.12.2022 27.04.2022 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36403016
015/2022 Zmluva o poskytnutí služby 50,00 Účinkovanie členov DDS Kamarát v rámci programu Noc múzeí a galérií 2022 02.05.2022 14.05.2022 04.05.2022 Združenie priateľov DDS Kamarát, Ul. P.O. Hviezdoslava 21,03601 Martin, IČO: 37807005
016/2022 Zmluva o dielo 800,00 Vytvorenie diela pre výstavný priestor TG - ilustrácia, spolupráca na koncepcii výstavy Za obrazom, tvorba obsahov do pracovných listov. 03.05.2022 do 05.05.2022 04.05.2022 Katarína Škamlová
017/2022 Zmluva o výpožičke - Zapožičanie diel za účelom výstavy Maríán Mudroch, Výskumy vizuality III 06.05.2022 do 30.09.2022 10.05.2022 Magdaléna Mudrochová
018/2022 Kúpna zmluva 2.504,00 Dielo Cenzurovaný Malevič 11.05.2022 do neurčita 18.05.2022 Peter Rónai
019/2022 Kúpna zmluva 5.625,00 Dielo 1/2 OHA 11.05.2022 do neurčita 18.05.2022 Peter Rónai
020/2022 Licenčná zmluva - Súhlas autora na použitie 2 diel 11.05.2022 do neurčita 18.05.2022 Peter Rónai
021/2022 Zmluva o dielo 1700,00 Vyhotovenie diela v rámci projektu Otvorený depozit - Fraňo Štefunko 10.06.2022 do 30.09.2022 10.06.2022 Mário Nguyen
022/2022 Zmluva o spolupráci 30 € fixná zložka + 15 € každá začatá hodina Spolupráca pri organizovaní koncertu Mirian Rodiguez Brullová a najlepší žiaci súžaže LA GUITAROMANIE 2022 17.06.2022 27.06.2022 20.06.2022 La guitaromanie, o.z., Záturčianska 3779/103, 036 01 Martin, IČO: 52065855
023/2022 Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti odídenca za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce ... 2.657,28 Poskytnutie finančného príspevku pre zamestnávateľa podľa § 54 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti 24.06.2022 do 31.12.2022 28.06.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536
024/2022 Zamestnávateľská zmluvy - Úprava práv a povinností zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení 23.06.2022 do neurčita 28.06.2022 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského4/C, 81102 Bratislava, IČO: 35976853
025/2022 Dohoda o vypořádaní bezduvodneno obohacení a Dohoda o narvonání - Repríza TUK Martin 28.06.2022 do 23.10.2022 30.06.2022 Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 47, 77111 Olomouc, Česká republika, IČO: 75079950
026/2022 Dodatok č. 3 k zmluve o spolurpcí č. 010/504/2021 - Doplnky k zmluve o reprízach TUK Martin 28.06.2022 do 23.10.2022 30.06.2022 Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 47, 77111 Olomouc, Česká republika, IČO: 75079950
027/2022 Dodatočk č. 1 k Zmluve o výpožičke diel na výstavné účely č. 131/679/2021 - Výpožička diel na TUK 23.06.2022 do 31.10.2022 30.06.2022 Martin Derner
028/2022 Zmluva o spolupráci - Úprava práv a povinností zmluvných strán pri užívaní záhradnej časti Župného domu a pódia umiestneného v záhrade Župného domu 01.07.2022 do 31.12.2022 01.07.2022 Kultúrna scéna MARTIN, nám. S.H. Vajanského 1, 03601 Martin, IČO: 42386497
029/2022 Zmluva o spolupráci - Spolupráca pri organizovaní Trienále umenia knihy v Lodzi, PL 30.06.2022 do 01.08.2022 06.07.2022 Book Art Museum/ Muzeum Ksiazki Artyctycznej Fundacja Correspondance des Arts, Tymienieckiego 24, 90-349 Lodz, PL
031/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-04011 2.500,00 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Reštaurovanie olejomalieb zo zbierky Turčianskej galérie II. 29.06.2022 do 30.9.2023 25.07.2022 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 42418933
030/2022 Zmluva o spolupráci - Spoluorganizovanie na repríze Trienále umenia knihy Martin vo Východočeskej galérii v Pardubiciach 28.07.2022 09.08.2022 - 26.10.2022 02.08.2022 Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3, 53002 Pardubice, IČO: 00085278
032/2022 Zmluva o reštaurovaní 4.220,00 Reštaurovanie 2 ks olejomalieb na dreve zo zbierky TG 03.08.2022 do 28.04.2023 04.08.2023 Mgr. Art. Štefan Kocka, člen Komory reštaurátorov, Skubínska cesta 94, Banská Bystrica 97409, IČO: 44408854