Zmluvy 2022
Číslo zmluvy Názov zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Predmet zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do) Dátum zverejnenia zmluvy Identifikačné údaje zmluvnej strany
001/2022 Dodatok k zmluve o dodávke elektriny - rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 371,00 €/mesiac Zálohové platby 25.01.2022 do 31.12.2022 27.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467