umelci

OPEN CALL-01-01-01-01

Turčianska galéria v Martine vyhlasuje OTVORENÚ VÝZVU pre výstavné projekty profesionálnych slovenských i zahraničných autoriek,

autorov, kurátoriek a kurátorov všetkých vekových kategórií. Cieľom otvorenej výzvy je podporiť súčasné vizuálne umenie a poskytnúť

priestor galérie pre prezentáciu originálnych tém v najrôznejších formách a médiách  výtvarného umenia. Zapojiť sa môžu samostatné

aj kolektívne výstavné projekty, pričom je hlavnou podmienkou, aby mal každý projekt kurátorku alebo kurátora.

Viac

Výstavné projekty bude posudzovať galerijná rada TG a o ich schválení bude uchádzačov informovať do konca októbra 2020. Vybrané projekty sa stanú predmetom žiadostí na Fond na podporu umenia. V závislosti od výšky dotácie poskytne TG potrebné materiálne a finančné zabezpečenie na organizáciu výstavy, tlačových materiálov či organizáciu sprievodných podujatí.

V prípade nezískania dotácie Turčianska galéria garantuje zabezpečiť:

-Prevoz a poistenie diel

-PR (grafické spracovanie propagačných materiálov, tlač plagátov pre potreby galérie)

-Výstavný priestor na dobu realizácie projektu

-Technické vybavenie a asistenciu pri inštalácii výstavy

-Autorský honorár do výšky 200 eur

 

Žiadosť o zaradenie projektu do výstavného plánu TG musí obsahovať:

-Životopisy a prehľad zrealizovaných projektov

-Koncepciu výstavy a ideový rámec

-Portfólio autoriek a autorov, prípadne obrazovú prílohu reflektujúcu ich tvorbu

-Technické požiadavky a odhadovaný rozpočet projektu

Vyplnený formulár spolu s prílohami je možné zaslať elektronicky na adresu turcianskagaleria@vuczilina.sk

Viac informácií Vám poskytne kurátor TG Mgr. Adam Galko: galko@vuczilina.sk

Uzávierka prihlášok je 30. Septembra 2020

 

Podmienky otvorenej výzvy na stiahnutie tu:

Prihláška na stiahnutie tu: