edukačné programy

Edukačné aktivity

Programy pripravené pre školy a pre verejnosť v priestoroch Turčianskej galérie.

Komentované prehliadky

Komentovaná prehliadka k aktuálnym výstavám s historikom umenia Turčianskej galérie.

Na konkrétnom termíne sa môžete dohodnúť emailom: galko@vuczilina.sk alebo na telefónnom čísle: 043/42 24 448.

Animačné programy

Animačné programy pre základné a stredné školy, ktoré interaktívnym a zážitkovým spôsobom priblížia obsah vybraných aktuálnych výstav.

Na konkrétnom termíne sa môžete dohodnúť emailom: galko@vuczilina.sk alebo na telefónnom čísle: 043/42 24 448.

Prednášky

Interaktívne prednášky pripravené pre všetky stredné školy na rôzne témy, v špeciálnej konferenčnej miestnosti s projektorom.

Škaredá krása

Prednáška s diskusiou zameraná pre študentov stredných škôl, ktorá sa venuje sa téme estetiky. Prostredníctvom krátkeho lektorátu sa zameriame na dva pojmy, ktorým sa estetika venuje- kráse a škaredosti. Významy a obsahy týchto dvoch pojmov budeme skúmať na dielach slávnych umelcov ale aj na obrazoch súčasnej vizuálnej kultúry, ktorá nás denno-denne obklopuje. Konkrétne sa pozrieme na obrazy zo zbierok Turčianskej galérie, reprodukcie svetových umelcov, ale aj na súčasné reklamné obrazy na bilbordoch a v televízii. Spolu sa
ich budeme snažiť interpretovať, porovnávať a hľadať medzi nimi súvislosti.
Je krása súčasťou vecí okolo nás, alebo je iba súčasťou nášho subjektívneho pohľadu? Čo sú to ideály krásy a aké boli kedysi a aké sú dnes? Môže mať estetické hodnotenie krásy a škaredosti súvis s etickým hodnotením dobra a zla? Na tieto ale aj ďalšie otázky budeme spolu hľadať odpovede, aby sme tak hlbšie mohli preniknúť do kúzla obrazov- krásnych ale aj „škaredých“.

Umenie ako liek

Interaktívna prednáška pre študentov stredných škôl, ktorá v sebe prepája poznatky z výtvarného umenia a psychológie. V rámci krátkeho workshopu je žiakom prostredníctvom hravej a zážitkovej formy predstavený fenomén arteterapie- jej uplatnenie a východiská vo vedeckom, ale hlavne aj vo všednom – každodennom živote. Na výtvarné umenie sa skúsime pozrieť z netradičného
pohľadu, pohľadu psychológie, čím budeme môcť hlbšie pochopiť konkrétne výtvarné diela, ich vplyv na človeka či bližšie sa zoznámiť s prežívaním autora vybraného diela. Konkrétne sa pozrieme napríklad na diela slávnych umelcov ako je Vincent van Gogh či Edward Munch.

Na konkrétnom termíne a téme sa môžete dohodnúť emailom: galko@vuczilina.sk alebo na telefónnom čísle: 043/42 24 448.