Dohodaopracovnejinnosti-JnHurta (2017-08-07)

ID
Dohodaopracovnejinnosti-JnHurta


Názov zmluvy
Dohodaopracovnejinnosti

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
JnHurta

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
oltsovej16Martin03601

Predmet zmluvy (popis)
Predmetom zmluvy je vymedziť vzájomné práva a povinnosti oboch zmluvných strán. 2x do týždňa kontrolovať vykurovacie zariadenie v priestoroch Turčianskej galérie v Martine, podľa platných STN, viesť evidenciu tlakových zariadení a do prevádzkového denníka robiť zápis, zodpovedať za spustenie O.S.T v zimnom období a dohliadať na bezproblémový chod O.S.T.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
5000

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
492017-31122017

Prkaznzmluva122017-udovtPetransk (2017-06-22)

ID
Prkaznzmluva122017-udovtPetransk


Názov zmluvy
Prkaznzmluva122017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
udovtPetranskPhDr

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Tomikov50c83104Bratislava

Predmet zmluvy (popis)
KurtorskprhovornavernisikvstaveKFelixa-Pasceaposolstv

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
2262017

Príloha
PrílohaPDF

Komisionárska zmluva Karol Felix (2017-06-22)

ID
Komisionárska zmluva Karol Felix


Názov zmluvy
Komisionárska zmluva Karol Felix

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Karol Felix

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
J. Galbavého 3, 949 01 Nitra

Predmet zmluvy (popis)
Komisionár sa zabezpečuje zabezpečiť predaj katalógov a magnetiek v priestoroch Turčianskej galérie v Martine počas výstavy.

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
22.6.2017 – 6.9.2017

Príloha
PrílohaPDF

Prkaznzmluva142017-MHak (2017-06-22)

ID
Prkaznzmluva142017-MHak


Názov zmluvy
Prkaznzmluva142017-MHak

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
MgrMiroslavHakPhD

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Pohorel8397669Pohorel

Predmet zmluvy (popis)
TextdokatalguIvanaKohlera

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
10000

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
16-2262017

LICENČNÁ ZMLUVA číslo: 1/2017 – J. Ciller (2017-06-13)

ID
LICENČNÁ ZMLUVA číslo: 1/2017 – J. Ciller


Názov zmluvy
LICENČNÁ ZMLUVA číslo: 1/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Prof. Jozef Ciller

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
A. Sokolíka 7, 036 01 Martin

Predmet zmluvy (popis)
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora na použitie diel uvedených v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto licenčnej zmluvy (ďalej len „diela“) nadobúdateľom a úprava súvisiacich práv a povinností zmluvných strán.

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
13.6.2017

Príloha
PrílohaDOCX

Kúpna zmluva č. 1/2017 (2017-06-09)

ID
Kúpna zmluva č. 1/2017


Názov zmluvy
Kúpna zmluva č. 1/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Prof. Jozef Ciller

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
A. Sokolíka 7, 036 01 Martin

Predmet zmluvy (popis)
J. Ciller predáva tri diela.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
300

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
9.6.2017

Príloha
PrílohaPDF

Darovacia zmluva č. 1/2017 (2017-06-09)

ID
Darovacia zmluva č. 1/2017


Názov zmluvy
Darovacia zmluva č. 1/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Prof. Jozef Ciller

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
A. Sokolíka 7, 036 01 Martin

Predmet zmluvy (popis)
J. Ciller daruje Turčianskej galérii nasledovné diela: viď príloha.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
1006

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
9.6.2017

Príloha
PrílohaDOCX

Kúpna zmluva č. 2/2017 (2017-06-02)

ID
Kúpna zmluva č. 2/2017


Názov zmluvy
Kúpna zmluva č. 2/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Mária Romanovská

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Zlatá 629/8, 967 01 Kremnica

Predmet zmluvy (popis)
Predávajúci je výlučným vlastníkom diela Mikuláš Galanda – Portrét Artura Pavoni, a predáva ho Turčianskej galérii.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
700,00

Príloha
PrílohaPDF

Príkazná zmluva č. 11/2017 (2017-06-01)

ID
Príkazná zmluva č. 11/2017


Názov zmluvy
Príkazná zmluva č. 11/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Mgr. Zuzana Baková

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Kuzmányho 35 036 01 Martin

Predmet zmluvy (popis)
1. Predmetom zmluvy je preklad propagačného materiálu Turčianskej galérie do angličtiny a španielčiny a preklad diel Karola Felixa do angličtiny.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
30,00

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
1.6. 2017 do 30. 6. 2017.

Príloha
PrílohaDOCX

Príkazná zmluva č.9/2017 (2017-06-01)

ID
Príkazná zmluva č.9/2017


Názov zmluvy
Príkazná zmluva č.9/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Michaela Kašubová

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Turčiansky Peter 110,03841 Košťany nad Turcom

Predmet zmluvy (popis)
Preklad materiálov do ruského jazyka.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
20,00

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
1.6. – 31.12.2017

Príloha
PrílohaPDF