Kúpna zmluva č. 4/2017 – Gejdoš (2017-11-30)

ID
Kúpna zmluva č. 4/2017 – Gejdoš


Názov zmluvy
Kúpna zmluva č. 4/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Mgr. art. Ján Gejdoš

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Diaková 84, 038 02 Diaková

Predmet zmluvy (popis)
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje predmety uvedené v bode I. tejto zmluvy za cenu: 1200,- €, slovom tisícdvesto eur, ktorá bola schválená Komisiou na tvorbu zbierok č. 47/2017 dňa 23. 10. 2017 v PGU v Žiline.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
1200 €

Príloha
PrílohaDOCX

Zmluva12017ospoluprcinaprpravearealizciipodujatia (2017-11-28)

ID
Zmluva12017ospoluprcinaprpravearealizciipodujatia


Názov zmluvy
Zmluva12017ospoluprcinaprpravearealizciipodujatia

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
TurianskekultrnestrediskovMartine

IČO
36145335

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Divadeln656303601Martin

Predmet zmluvy (popis)
SpoluprcazmluvnchstrnnaprpravearealizciipodujatiaVajanskhoMartin2018

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
2018-05-02

Príloha
PrílohaDOCX

Licenčná zmluva č. 4/2017 – Boďová (2017-11-27)

ID
Licenčná zmluva č. 4/2017 – Boďová


Názov zmluvy
Licenčná zmluva č. 4/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Bc. Anna Boďová

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
A. Stodolu 54, 036 01 Martin

Predmet zmluvy (popis)
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora na použitie diela uvedeného v článku I. ods. 3 tejto zmluvy (ďalej len „diela“) pre nadobúdateľa, súhlas autora k programu aj k reprodukcii prednášok pre nadobúdateľa a úprava súvisiacich práv a povinností zmluvných strán.

Príloha
PrílohaDOCX

Príkazná zmluva č. 27/2017 – Anna Boďová (2017-11-27)

ID
Príkazná zmluva č. 27/2017 – Anna Boďová


Názov zmluvy
Príkazná zmluva č. 27/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Bc. Anna Boďová

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
A. Stodolu 54, 036 01 Martin

Predmet zmluvy (popis)
Predmetom zmluvy je spracovanie prezentácie – prednášky o reštaurovaní diel Turčianskej galérie v Martine v aplikácii PowerPoint.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
50 €

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
2017-11-30

Príloha
PrílohaDOCX

Dodatok3 (2017-11-20)

ID
Dodatok3


Názov zmluvy
Dodatok3

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
MestoMartin

IČO
00316792

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
NmestieSHVajanskho103649Martin

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
2017-11-20

Príloha
PrílohaDOCX

Komisionárska zmluva č. 07 – Peter Ďurík (2017-11-15)

ID
Komisionárska zmluva č. 07 – Peter Ďurík


Názov zmluvy
Komisionárska zmluva č. 07

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Peter Ďurík

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Podhorská 4, 036 01 Martin

Predmet zmluvy (popis)
Komisionár sa zaväzuje zabezpečiť predaj kníh Peter Ďurík – Typografia (autor: Ľubomír Longauer) (ďalej len tovar), v priestoroch Turčianskej galérie v Martine počas výstavy: Peter Ďurík – Typografia.

Príloha
PrílohaDOC

Kúpna zmluva č. 3/2017 – Ilovský (2017-10-31)

ID
Kúpna zmluva č. 3/2017 – Ilovský


Názov zmluvy
Kúpna zmluva č. 3/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Mgr. art. Ivan Ilovský

Predmet zmluvy (popis)
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje predmety uvedené v bode I. tejto zmluvy za cenu: 1 700,- €, ktorá bola schválená Komisiou na tvorbu zbierok č. 47/2017 dňa 23. 10. 2017 v PGU v Žiline.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
1700,00 €

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
31.10.2017

Príloha
PrílohaDOCX

Licenčná zmluva č. 2/2017 – Ilovský (2017-10-31)

ID
Licenčná zmluva č. 2/2017 – Ilovský


Názov zmluvy
Licenčná zmluva č. 2/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Mgr. art. Ivan Ilovský

Predmet zmluvy (popis)
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora na použitie diel uvedených v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto licenčnej zmluvy (ďalej len „diela“) nadobúdateľom a úprava súvisiacich práv a povinností zmluvných strán.

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
31.10.2017

Príloha
PrílohaDOCX

Darovacia zmluva č. 2/2017 – Ilovský (2017-10-31)

ID
Darovacia zmluva č. 2/2017 – Ilovský


Názov zmluvy
Darovacia zmluva č. 2/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Mgr. art. Ivan Ilovský

Predmet zmluvy (popis)
Darca Ivan Illovský z vlastného rozhodnutia odovzdáva dňom podpísania zmluvy Turčianskej galérii ako dar nasledovné diela: Autor diel: Ivan Illovský Zoznam diel: 1. Aperture. 2010. Tavené, brúsené, leštené sklo, 150 x 20 x 20 cm. neznačené.

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
31.10.2017

Príloha
PrílohaDOCX

Kúpna zmluva – Hyundai (2017-10-17)

ID
Kúpna zmluva – Hyundai


Názov zmluvy
Kúpna zmluva

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
A.M. PLUS, s.r.o. Martin Remeník – majiteľ, Ing. Martin Ďuris – kontaktná osoba

IČO
36407585

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Športová 323, 038 41 Košťany nad Turcom

Predmet zmluvy (popis)
Predávajúci je vlastníkom modelu motorového vozidla, … viď príloha

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
12948,00

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
17.10.2017

Príloha
PrílohaDOCX