LICENČNÁ ZMLUVA číslo: 1/2017 – J. Ciller (2017-06-13)

ID
LICENČNÁ ZMLUVA číslo: 1/2017 – J. Ciller


Názov zmluvy
LICENČNÁ ZMLUVA číslo: 1/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Prof. Jozef Ciller

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
A. Sokolíka 7, 036 01 Martin

Predmet zmluvy (popis)
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora na použitie diel uvedených v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto licenčnej zmluvy (ďalej len „diela“) nadobúdateľom a úprava súvisiacich práv a povinností zmluvných strán.

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
13.6.2017

Príloha
PrílohaDOCX

Kúpna zmluva č. 1/2017 (2017-06-09)

ID
Kúpna zmluva č. 1/2017


Názov zmluvy
Kúpna zmluva č. 1/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Prof. Jozef Ciller

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
A. Sokolíka 7, 036 01 Martin

Predmet zmluvy (popis)
J. Ciller predáva tri diela.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
300

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
9.6.2017

Príloha
PrílohaPDF

Darovacia zmluva č. 1/2017 (2017-06-09)

ID
Darovacia zmluva č. 1/2017


Názov zmluvy
Darovacia zmluva č. 1/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Prof. Jozef Ciller

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
A. Sokolíka 7, 036 01 Martin

Predmet zmluvy (popis)
J. Ciller daruje Turčianskej galérii nasledovné diela: viď príloha.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
1006

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
9.6.2017

Príloha
PrílohaDOCX

Kúpna zmluva č. 2/2017 (2017-06-02)

ID
Kúpna zmluva č. 2/2017


Názov zmluvy
Kúpna zmluva č. 2/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Mária Romanovská

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Zlatá 629/8, 967 01 Kremnica

Predmet zmluvy (popis)
Predávajúci je výlučným vlastníkom diela Mikuláš Galanda – Portrét Artura Pavoni, a predáva ho Turčianskej galérii.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
700,00

Príloha
PrílohaPDF

Príkazná zmluva č. 11/2017 (2017-06-01)

ID
Príkazná zmluva č. 11/2017


Názov zmluvy
Príkazná zmluva č. 11/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Mgr. Zuzana Baková

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Kuzmányho 35 036 01 Martin

Predmet zmluvy (popis)
1. Predmetom zmluvy je preklad propagačného materiálu Turčianskej galérie do angličtiny a španielčiny a preklad diel Karola Felixa do angličtiny.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
30,00

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
1.6. 2017 do 30. 6. 2017.

Príloha
PrílohaDOCX

Príkazná zmluva č.9/2017 (2017-06-01)

ID
Príkazná zmluva č.9/2017


Názov zmluvy
Príkazná zmluva č.9/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Michaela Kašubová

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Turčiansky Peter 110,03841 Košťany nad Turcom

Predmet zmluvy (popis)
Preklad materiálov do ruského jazyka.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
20,00

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
1.6. – 31.12.2017

Príloha
PrílohaPDF

Príkazná zmluva č. 8/2017 (2017-05-19)

ID
Príkazná zmluva č. 8/2017


Názov zmluvy
Príkazná zmluva č. 8/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Mušáková Júlia

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Dohňany 304, 017 05 Považská Bystrica

Predmet zmluvy (popis)
Vystúpenie sláčikového kvarteta – ART – na akcii Noc múzeí a galérií.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
150

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
20. 5 2017 od 20.00 do 21. 00

Príloha
PrílohaPDF

Príkazná zmluva č. 7/2017 (2017-05-19)

ID
Príkazná zmluva č. 7/2017


Názov zmluvy
Príkazná zmluva č. 7/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Divadlo na hojdačke

IČO
42069912

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Lichardová 23, Žilina 010 01

Predmet zmluvy (popis)
Odohranie bábkového divadla s názvom Kráska a zviera na akcii Noc múzeí a galérií.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
200

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
20.5.2017, od 17.30-18.30

Príloha
PrílohaPDF

Zmluva o dielo č. 1/2017 (2017-05-19)

ID
Zmluva o dielo č. 1/2017


Názov zmluvy
Zmluva o dielo č. 1/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Ing. Viliam Šimo

IČO
31121870

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Nitrianska 1840/11, 921 01 Piešťany

Predmet zmluvy (popis)
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť polygrafické práce týkajúce sa publikácie Energia kresby – Mikuláš Galanda.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
4100,00

Príloha
PrílohaPDF

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2017 (2017-05-11)

ID
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2017


Názov zmluvy
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
MgrartJarmilaTarajkoviovArtD

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Komenskho583305801Poprad

Predmet zmluvy (popis)
Poiiavatepoiiavadielavpote20ksktorsbliiepecifikovanvprlohe1

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
182017

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
1152017