ZMLUVAODIELO2 (2017-10-09)

ID
ZMLUVAODIELO2


Názov zmluvy
Zmluvaodielo2

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
JakubKaek-DejKej

IČO
48079081

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
POHviezdoslava1713-801851NovDubnica

Predmet zmluvy (popis)
Zhotoveniediela-webovejstrnkynadomneturiecgallerysk

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
70000

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
do15112017

Príloha
PrílohaPDF

KOMISIONÁRSKA ZMLUVA č. 06 – Miroslav Cipár (2017-09-13)

ID
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA č. 06 – Miroslav Cipár


Názov zmluvy
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA č. 06

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Miroslav Cipár

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Havlíčkova 28, 811 04 Bratislava

Predmet zmluvy (popis)
Komisionár sa zaväzuje zabezpečiť predaj kníh Ivan Jančár – Miroslav Cipár: Maľba (ďalej len tovar), v priestoroch Turčianskej galérie v Martine počas výstavy: Miroslav Cipár – znaky maliarskeho gesta.

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
13.09.2017 do 12.11.2017

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
13.09.2017

Príloha
PrílohaDOCX

Príkazná zmluva č. 19/2017 – Mgr. Kristína Haľáková (2017-09-12)

ID
Príkazná zmluva č. 19/2017 – Mgr. Kristína Haľáková


Názov zmluvy
Príkazná zmluva č. 19/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Mgr. Kristína Haľáková

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Pohorelá 83, 976 69 Pohorelá

Predmet zmluvy (popis)
1. Predmetom zmluvy sú preklady a korektúry kurátorského textu a podkladov k výstave Miroslav Cipár – znaky maliarskeho gesta.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
200

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
12.9.2017 – 30.9.2017

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
12.9.2017

Príloha
PrílohaDOCX

Zmluva č. P-3614532700 o využívaní elektronických služieb (2017-09-08)

ID
Zmluva č. P-3614532700 o využívaní elektronických služieb


Názov zmluvy
Zmluva č. P-3614532700 o využívaní elektronických služieb

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Union, zdravotná poisťovňa

IČO
36284831

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Bajkalská 29/A, 82108 Bratislava

Predmet zmluvy (popis)
Využívanie elektronických služieb prostredníctvom konta.

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
8.9.2017

Príloha
PrílohaDOCX

Prkaznzmluva162017-MKaubov (2017-09-04)

ID
Prkaznzmluva162017-MKaubov


Názov zmluvy
Prkaznzmluva162017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
MichaelaKaubov

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
TurianskyPeter11003841

Predmet zmluvy (popis)
PrekladdielIgoraFakaaMiroslavaCipradorutiny

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
20

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
492017-31102017

Prkaznzmluva172017-ZBakov (2017-09-04)

ID
Prkaznzmluva172017-ZBakov


Názov zmluvy
Prkaznzmluva172017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
MgrZuzanaBakov

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Kuzmnyho3503601Martin

Predmet zmluvy (popis)
PrekladdielIgoraFakaaMiroslavaCipradoanglitiny

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
20

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
492017-31102017

Príkazná zmluva č. 18/2017 – Oľga Ďuríková (2017-08-30)

ID
Príkazná zmluva č. 18/2017 – Oľga Ďuríková


Názov zmluvy
Príkazná zmluva č. 18/2017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
Oľga Ďuríková

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Moyzesova 618/10, 036 01 Martin

Predmet zmluvy (popis)
Predmetom zmluvy je korektúra textovej časti projektu Energia kresby.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
100

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
21. 8. 2017 do 30.8. 2017

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
30.8.2017

Príloha
PrílohaDOCX

Zmluvaoreklamepropaganejinnostiainzercii (2017-08-11)

ID
Zmluvaoreklamepropaganejinnostiainzercii


Názov zmluvy
Zmluvaoreklamepropaganejinnostiainzercii

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
PosAmspolsroIngMarinMarek

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
PosAmspolsroBajkalsk2882109Bratislava

Predmet zmluvy (popis)
ObstarvatesazavzujepreobjednvateaobstaraosobnealebosprostredkovapoceldobutrvaniatejtozmluvyvhodnreklamuobchodnhomenaobjednvateaajehologaspsobomaformouvsladestoutozmluvouaprvnymipredpismiPropaganmweterilynaVstavaMCiprIFakoPurk

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
1392017-31122017

Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
1182017

Dohodaopracovnejinnosti-JnHurta (2017-08-07)

ID
Dohodaopracovnejinnosti-JnHurta


Názov zmluvy
Dohodaopracovnejinnosti

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
JnHurta

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
oltsovej16Martin03601

Predmet zmluvy (popis)
Predmetom zmluvy je vymedziť vzájomné práva a povinnosti oboch zmluvných strán. 2x do týždňa kontrolovať vykurovacie zariadenie v priestoroch Turčianskej galérie v Martine, podľa platných STN, viesť evidenciu tlakových zariadení a do prevádzkového denníka robiť zápis, zodpovedať za spustenie O.S.T v zimnom období a dohliadať na bezproblémový chod O.S.T.

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH
5000

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
492017-31122017

Prkaznzmluva122017-udovtPetransk (2017-06-22)

ID
Prkaznzmluva122017-udovtPetransk


Názov zmluvy
Prkaznzmluva122017

Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou ŽSK uzatvoril zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby – podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľa
udovtPetranskPhDr

Sídlo/ miesto podnikania PO a FO- podnikateľa
Tomikov50c83104Bratislava

Predmet zmluvy (popis)
KurtorskprhovornavernisikvstaveKFelixa-Pasceaposolstv

Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnosť do…)
2262017

Príloha
PrílohaPDF