Archív kategorií: trienále umenia knihy

3. TRIENÁLE UMENIA KNIHY – 29. 11. 2016 – 12. 02. 2017

Kniha ako signifikantný artefakt ľudskej kultúry je ideálnym médiom, na ktorom je možné demonštrovať aktuálne procesy formovania výtvarného myslenia v polohách konceptuálneho umenia, umenia inštalácie, ale aj najrôznejších skulpturálnych, plastických, digitálnych, ale aj klasickejších výtvarných postupov spracovania tých najrôznejších tém. Práve individuálny autorský prístup nelimitovaný tematickými ani žánrovými či materiálnymi obmedzeniami, zameraný na transformáciu média knihy otvára cesty k prekvapivým kontextualizáciam knihy v umení a v spoločnosti v špeciálne koncipovanej výstavnej produkcii. Turčianska galéria v Martine srdečne pozýva všetkých priaznivcov umenia na výstavu 3. ročníka Trienále knižného umenia, ktorá bude slávnostne otvorená dňa 29. novembra 2016 o 17. hodine a potrvá do 12. februára 2017. Kurátorom výstavy je Róbert Makar. Projekt 3. Trienále umenia knihy Martin 2016 bol z verejných zdrojov podporený Fondom na podporu umenia.

tuk-2016

dsc_8944_mini dsc_8975_mini

tuk-pozvanka

TRIENÁLE UMENIA KNIHY II.

2. ročník Trienále umenia knihy Martin 2013
Autorská kniha predstavuje mnohorozmerný fenomén, ktorý v sebe spája postupy knižnej tvorby a voľného, vizuálneho umenia. Knihy, ktoré milujeme a máme s nimi často veľmi blízky vzťah, skúmame predovšetkým ako ich čitatelia. Zrejme preto sa zrodila potreba knihy vnímanej ako výtvarný originál. Autorská kniha sa viaže na taký formát knihy alebo objekt, kde sa primárny záujem autora, ale napokon aj diváka koncentruje na vizuálnu stránku diela.
Pre autorskú knihu je typické široké spektrum vyjadrovacieho registra v tradičnej alebo experimentálnej podobe. Podobne ako iné disciplíny súčasného výtvarného umenia, aj ona reaguje na aktuálne trendy, využívajúc popri klasických i najmodernejšie technológie. Obyčajne vzniká v jednom, prípadne v niekoľkých exemplároch, ale výnimočne môže byť realizovaná aj vo vyššom náklade, zvlášť pokiaľ ide o printové výstupy. Autorské knihy charakterizuje ich jedinečná koncepcia, ktorá je výsledkom autorského prístupu jedného tvorcu. Hlavnou kreatívnou osobnosťou je výtvarník, ktorý býva často aj autorom textu alebo pracuje s literárnou predlohou, najčastejšie citáciami či interpretáciami. Spôsob komunikácie medzi percipientom a dielom samotným je mnohokrát vyjadrený čisto vizuálnymi prostriedkami, bez použitia textu. Autorská kniha ako nový umelecký druh tak celkom prirodzene ponúka rôzne interdisciplinárne presahy vychádzajúce z bohatej ponuky pluralitného ideového či formotvorného registra súčasného vizuálneho umenia.
Turčianska galéria v Martine sa problematike umenia knihy venuje systematicky od roku 1993 (medzinárodná výstava a súťaž Bienále knižného umenia), od roku 2010 sa však sústredila na výtvarne príťažlivý fenomén autorskej knihy. 2. ročník medzinárodného výstavného projektu Trienále umenia knihy predstaví mnohotvárnu podobu autorskej knihy vo viac ako 160-tich dielach od 74-och autorov z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Zo slovenských umelcov sa na výstave predstavia renomovaní tvorcovia staršej, ale i mladej generácie slovenských výtvarníkov, pre ktorých sa kniha stala celoživotným zdrojom tvorivých inšpirácií (Rudolf Fila, Dezider Tóth, Otis Laubert, Stanislav Masár, Róbert Makar, Andrea Pézman, Martin Derner, Katarína Balážová). Z českých mien spomeňme tie s najvyšším puncom kvality a medzinárodnými skúsenosťami s prezentáciou svojich kníh: Eliška Čabalová, Julie Kačerovská, Jan Měřička, Kateřina Zemanová a i. Z poľských umelcov zasa Zbigniew Salaj, Katerzyna Spielkowska, Ewa Latkowska, nakladateľstvo Correspodance des Art (reprezentovaná exkluzívnou knihou od Pawla Tryznu) a ďalší. Početné zastúpenie bude mať na výstave maďarská kolekcia autorských kníh, medzi inými Márton Barabás, Bornemisza Rózsi, Lengyel András, Sóváradi Valéria, Sejben Lajos a ďalší. Pod výber exponátov z jednotlivých krajín sa podpísali experti z partnerských inštitúcií, ktorí autorskej knihe venujú pravidelnú pozornosť, rovnako prezentačnú ako i zberateľskú. (Muzeum umění Olomouc zastúpené vedúcou odboru moderného a súčasného umenia a kurátorkou zbierky autorskej knihy MUO pani Ginou Renotiere, Múzeum umenia knižky v Lodži, zastúpené predsedkyňou Spoločnosti poľských tvorcov autorskej knihy pani Alicjou Slowikowskou a Jawigou Tryzno a Múzeum Sv. Štefana v Székesfehérvári zastúpené jeho historičkou umenia a kurátorkou medzinárodnej výstavy autorskej knihy v Székesfehérvári pani Izinger Katalin).
„Stretnutie tvorcov v stredoeurópskom priestore, zaoberajúcich sa autorskými knihami, má vždy osobitú atmosféru. Akoby absorbovalo pôvodnú ideu a rozpoloženie plné otvorenosti, kreativity a vzájomnej súnáležitosti, tak signifikantnej pre dobu jej vzniku – pre 60. roky, pestrofarebne kontaminované pop artom a výtvarnou avantgardou“ (Gina Renotiere).

Výstavu finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Novo koncipovaný výstavný projekt je zameraný na aktuálne trendy a definície autorskej knihy v stredoeurópskom kontexte. Reprezentatívna výstavná prehliadka s medzinárodnou účasťou autorov – SR, ČR, PL, HU.
Kurátorky: Jarmila Kováčová, Gina Renotiére (ČR)

Trvanie výstavy: 21. 11. 2013 – 10. 3. 2014

TUK_02 TUK_03 TUK_04 TUK_05 TUK_06 TUK_07 TUK_08 TUK_09

trienále umenia knihy 2013

Výstavný projekt s názvom Trienále umenia knihy Martin 2013 sa snaží upriamiť pozornosť na súčasné trendy príťažlivého fenoménu tzv. autorskej knihy v priestore krajín V4.
Zámerom výstavy je konfrontovať tvorbu v oblasti autorskej knihy ako výtvarného originálu, predovšetkým objektu a konceptu. Na výstave budú prezentované knihy, ktoré prekračujú rámec klasických výtvarných médií a spĺňajú atribúty interdisciplinárneho výtvarného produktu (kniha ako video, akcia, performance,…).

Termín realizácie výstavy:
21. 11. 2013 – 10. 3. 2014

Termín prihlásenia prác je do 10. 10. 2013 Prihláška / Entry Form (PDF)

Hlavný usporiadateľ:
Turčianska galéria Martin
Partneri projektu:
Muzeum umění Olomouc,
Česká republika – Gina Renotiere, kunsthistorička a kurátorka zbierok autorskej knihy Muzea umění v Olomouci
Muzeum Książki Artystycznej, Lodž,
Poľsko – Jadwiga Tryzno a Alicja Slowikowska, predsedkyňa Zväzu poľských tvorcov autorskej knihy, výtvarníčka
Szent István Királyi Múzeum, Székesfehérvár,
Maďarsko – Katalin Izinger, historička umenia
Turčianska galéria Martin,
Slovenská republika – Jarmila Kováčová, kurátorka TUK

Kurátori výstavy:
Gina Renotiere, Jarmila Kováčová
Miesto konania výstavy:
Turčianska galéria Martin

TUK_foto

TRIENÁLE UMENIA KNIHY 2010

– medzinárodná nesúťažná prehliadka Autorskej knihy
Spoluusporiadatelia a odborní garanti:
Muzeum umění Olomouc, Česko – Gina Renotière
Muzeum książki artystycznej Łódź, Poľsko – Jadwiga Tryzno, Alicja Slowikowska
Magyar képzőművészeti egyetem Budapešť, Maďarsko – András Lengyel
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Slovensko – Ľuboslav Paľo
Kurátori výstavy: Jiří Olič, Jarmila Kováčová
Trvanie výstavy: 3. 12. 2010 – 13. 3. 2011