Archív kategorií: výstavy a podujatia 2012

OLTÁRE SÚČASNOSTI – SÚČASNÉ OLTÁRE

 

Reflexia kresťanstva v slovenskom vizuálnom umení v horizonte obdobia nultých rokov (od roku 2000 až po súčasnosť)
Výstava predstavuje pokus o hľadanie prieniku medzi dvoma príbehmi: náboženským kresťanským mýtom a výtvarným umením.
Vystavujúci autori: Marko Blažo, Andrea Čepiššáková, Anton Čierny, Mária Čorejová, Ivan Csudai, Rai Escale, Eva Filová, Miloš Kopták, Magdaléna Kuchtová, Matúš Lányi, Radko Mačuha, Marcel Mališ, Stano Masár, Svätopluk Mikyta, Veronika Rónaiová, Peter Rónai, Maroš Rovňák, Dorota Sadovská, Anabela Sládek, Ľubo Stacho, Erik Šille, Jozef Šramka, Ján Vasilko; Peter Barényi, Dávid Demjanovič, Mira Gáberová, Oto Hudec, Dagmar Mavrevová, Eva Mikulášová, Jarka Mitríková, Mira Podmanická, Jozef Poník, Matej Rosmány, Martin Rusina, Ivana Sláviková
Kurátor: Lucia Miklošková
Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Trvanie výstavy: 6. 12. 2012 – 10. 3. 2013

oltar_01 oltar_04 oltar_06 oltar_09 oltar_10 oltar_11

 

OBRAZY STRATENEJ PAMÄTI

Umenie fotografie v dejinách Turca do roku 1950
fotoateliér Daníček – Hromádko, Michal Faden, Július Hegedüš, Anton Horník, Ján Galanda, Peter Mendel, V. Ruml, Jozef Stanek a spol., Pavol Socháň, Ján Vyvozil).
Trvanie výstavy: 4. 10. – 25. 11. 2012
Veľká výstavná sieň
Kurátor: PhDr. Eva Králiková a PhDr. Jarmila Kováčová
Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

pamat_01 pamat_02 pamat_03 pamat_04 pamat_05 pamat_06 pamat_07 pamat_08 pamat_09 pamat_10

Milan THOMKA–MITROVSKÝ

Reprezentatívna monografická výstava  najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského maliarskeho symbolizmu, rodáka z Martina a hľadača duchovných princípov národného slohu s dôrazom na jeho portrétnu tvorbu.
Trvanie výstavy: 4. 10. – 25. 11. 2012
Malá výstavná sieň
Kurátor: Mgr. Martina Vyskupová, GMB Bratislava
Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

mit1 mit2 mit3 mit4 mit5

CHOPIN – inšpirátor predstavivosti

Medzinárodný detský výstavný projekt, ktorého zámerom je propagácia osoby a diela Frederika Chopina.
Po vernisáži výstavy bude prebiehať workshop pod názvom Krajina pocitov. Účastníci workshopu sa pokúsia identifikovať a výtvarne spracovať tri pocity, ktoré v nich evokuje vypočutá skladba F. Chopina.
Na projekte spolupracuje Galeria i Osrodek Plastycznej Twórczosci Dziecka v Toruni (Poľsko) a Turčianska galéria v Martine.

Trvanie výstavy: 21. 9. – 31. 10. 2012

MAĽBOTKANIE

Turčianska galéria v Martine pripravuje spoločnú výstavu Evy Cisárovej-Minárikovej a Igora Minárika pod názvom Maľbotkanie, na ktorej budú prezentovať obaja autori svoje práce vo vzájomnej konfrontácii voľného textilu a maľby, s dôrazom na najnovšie tvorivé obdobie a presah za hranice týchto disciplín. Preto návštevník Turčianskej galérie nájde na tejto výstave okrem klasických závesných diel aj objekty, ready-made, minuatúry a dalšie diela spontánnej kreativity. Oboch umelcov spája nielen partnerstvo v živote, ale aj v umení. Spolu študovali na VŠVU v Bratislave v jednom období v ateliéri voľnej tvorby a gobelínu u profesora Petra Matejku. Eva Cisárová-Mináriková vo svojej práci uprednostnila voľnú textlinú tvorbu a využíva vlastné hlboké znalosti historických textilných techník. V československej a slovenskej tapisérii jej patrí popredné miesto, pôsobila ako vysokoškolský pedagóg a zaslúžila sa aj o založenie ateliéru reštaurovania historického textilu na svojej Alma mater, kde aj pedagogicky pôsobila. Igor Minárik sa venuje programovo maľbe a je výrazný v intímnom sústredení, brilantný v kresebne-maliarskom rukopise. So zmyslom pre paradox, iróniu a hru vytvára série a cykly obrazov malého formátu, ktoré sa skutočne musia čítat. Spoločné vystúpenie týchto dvoch autorov, ktorí patria k silnej generácii druhej polovice 40-tych rokov, bude prvým vrcholom v letnej dramaturgii Turčianskej galérie.
Márius Maták

Výber z textilnej tvorby Evy Cisárovej-Minárikovej a maľby Igora Minárika na spoločnej retrospektívnej výstave.
Trvanie výstavy: 12. 7. – 9. 9. 2012
Veľká výstavná sieň
Kurátor: Márius Maták

mt5 mt4

JÁN ZORIČÁK – VEĽKÝ TRESK A TAJOMSTVO ŽIVOTA

Ján Zoričák (1944) patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov sklárskej umeleckej tvorby a to v celosvetovom kontexte. Vyštudoval Sklársku umeleckopriemyselnú školu v Železnom Brode (1959 – 1963) a Vysokú školu umeleckopriemyselnú v Prahe (1963 – 1969) u prof. Libenského. Od roku 1970 pôsobí vo Francúzsku, kde sa usadil v meste Talloires. Autor sa vo Francúzsku podieľal na založení medzinárodného sklárskeho strediska v Aix-en-Provence a jeho mimoriadny prínos pre oblasť umenia ocenila v roku 1987 francúzska vláda titulom Rytier rádu umenia a literatúry. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach prestížnych svetových galérii a tiež v rôznych súkromných zbierkach.
Dlhé obdobie Zoričákovu pozornosť upútava vesmírneho tematika. Vesmír ako predmet záujmu sa v slovenskom výtvarnom diskurze výrazne objavuje v tvorbe konceptualistov už koncom 60. rokov (Rudolf Sikora, Juraj Bartuzs, Stanislav Filko, Július Koller ai.), ktorí k téme pristupujú priam s exaktnou interesovanosťou. Naproti týmto autorom Zoričák vesmír vníma primárne cez zmyslové výrazové kvality a mimozemský svet pre neho predstavuje slobodný priestor imaginácie objavovania krásna neznáma. Ako sa vyjadruje sám autor, v jeho diele ide o vyjadrenie „krásy snov“. V neskorších nasledujúcich rokoch sa Zoričákov výtvarný prejav uzatvára do intímnejších polôh a popri vesmíre sa predmetom jeho záujmu stáva žena, ktorú spája s otázkami zrodu, počiatku a života. Tieto dve témy – vesmír a žena – sa mnohokrát prelínajú a vstupujú do seba, čo možno vidieťaj vo viacerých, na výstave prtomných dielach vesmírneho cyklu, v ktorých je latentne prítomná ženská sexuálna symbolika.
Sklo patrí k najstarším ľuďmi vytvoreným materiálom. J. Zoričák vo svojom diele sofistikovane prepája sémantickú archetypálnosť matérie s ušľachtilými vlastnosťami výtvarnej hmoty. Originálnymi technologickými postupmi, brúsením, leštením a intervenciami farebných pigmentov či kovov do matérie, ovplyvňuje optické vlastnosti skla. Zoričákové výtvarné polohy sú rôznorodé. Autor prechádza od surreálno-abstraktných plastík organických vnútorných štruktúr cez minimalisticko-geometrické polohy až k ikonickému sochárskemu jazyku.

Lucia Miklošková

Výstava svetoznámeho slovenského sklára, žijúceho vo Francúzsku. Sklo ho inšpiruje svojou priehľadnosťou, svetelnosťou, nekonečnými optickými variáciami. Základným motívom jeho diela je vesmír – jeho univerzum a priestor nekonečných možností.
Trvanie výstavy: 17. 5. – 8. 7. 2012
Malá výstavná sieň
Kurátorka: Lucia Milkošková

zoricak_01

XX. BIENÁLE FANTÁZIE – SVETIELKO, KTORÉ HREJE

XX. ročník Bienále fantázie Martin 2012
Medzinárodná detská výtvarná súťaž a výstava Bienále fantázie predstavuje pre všetkých tvorcov, ktorí sa pod ňu podpísali, v horizonte viac ako 40. rokov symbolické svetielko, ktoré svieti, hreje pri srdci. Mravné posolstvo Bienále fantázie má nadčasový rozmer. Personifikované dobro či zlo, svetlo či temnota, láska alebo nenávisť, múdrosť, ale aj hlúposť… to všetko sú vlastnosti a hodnoty umne zašifrované do posolstva veľkej časti klasických či autorských rozprávkových príbehov, legiend, mýtov alebo tzv. high fantasy a budú tu nezávisle na ktorejkoľvek dobe, lebo ich tvorcom, nositeľom, ale aj adresátom je človek. Dieťa, ktoré je ústredným objektom spoločného snaženia tvorcov projektu, je zároveň citlivým barometrom reality a aj svoje vnútorné tenzie, smútky či naopak radosti, dokáže veľmi autenticky spracovať vo svojej fantázii, ktorú tvorcovia BF usmerňujú do oblasti obraznej imaginácie. Preto sa XX. ročník Bienále fantázie zameriava hlavne na tvorbu výstavného prostredia podľa hlavného ideového konceptu BF 2012, ktorým je SVETLO. Koncept posúva pôvodnú dramaturgiu podujatia do medziodborových súvislostí a stáva sa tak priestorom pre syntetickú umeleckú komunikáciu, ktorá spája výtvarné umenie detí s výtvarným videním profesionálnych tvorcov výstavného prostredia, katalógu a všetkých ďalších sprievodných aktivít tohtoročného bienále. Výsledkom jedinečnej tímovej spolupráce všetkých partnerov XX. BF má byť príťažlivá interaktívna výstava, kde okrem očakávanej vizuálnej kvality, o ktorú sa postarajú ocenené detské práce, profesionálni výtvarníci (dizajnéri, grafici, scénografi), ale aj majstri pera (rozprávkári a spisovatelia), bude aj vzájomným dialógom detských výtvarných prác s umeleckým slovom, ktoré BF sprevádzajú a vymedzujú od samého začiatku. Premeny podoby svetla v jeho početných slovných a významových spojeniach tvoria základný myšlienkový koncept, od ktorého sa odvíja kreované prostredie výstavného prostredia. Klasické formy ľudovej slovesnosti (rozprávka, pieseň, porekadlo, hry a pod.) tu boli vždy, ale XX. ročník chce ich prítomnosť modifikovať a akcentovať zároveň. Prostredie výstavy sémanticky dotvoria citáty pochádzajúce nielen z klasických rozprávok, ale i súčasných autorských príbehov, plných modernej fantastiky. V ostatnom literárnom žánri sa zjednocuje a univerzalizuje fantázia nezávisle na národných a kultúrnych špecifikách. Výstavu dopĺňa sprievodca pre detských návštevníkov, katalóg a ďalšie plánované sprievodné aktivity (diskusné kluby, Noc múzeí a galérií, Básne v kresbách, Magická záhrada).

Poslanie BF: kultivovanie detskej osobnosti, resp. rozvíjanie talentu akéhokoľvek druhu, v prípade predkladaného projektu, výtvarného talentu. Súčasne zhodnocuje aj prácu a úsilie výtvarných pedagógov z celého sveta a vzhľadom na súťažnú formu projektu sa dostáva ich práca spolu s detským výtvarným talentom do vzájomnej konfrontácie, z ktorej sa dá sformulovať objektívny názor na prácu s deťmi v rôznych krajinách s rôznymi etnickými, náboženskými, či sociálnymi skupinami detí a mladých ľudí. Zároveň je práve vďaka momentu súťaživosti (výberu a odmeny) významným motivačným stimulom oboch zúčastnených skupín (pedagógov a najmä detí).
Štatistika XX. BF: 5200 detských prác a prác mladých ľudí do 18 rokov zo 16-tich krajín Európy i zámoria. Medzinárodná porota (viď v prílohe) rozdala 148 individuálnych a kolektívnych cien detí zo SR, ČR, Poľska, Bulharska, Litvy, Dánska, Albánska, Číny. Okrem ocenených prác bude na výstave BF prezentovaných spolu 701 detských malieb, kresieb, grafík, fotografií, dokumentácií z výtvarných akcií, svetelných a iných objektov, animovaných filmov od 4 do 18 rokov.
Autorka koncepcie a kurátorka BF: Jarmila Kováčová
Nad XX. Bienále fantázie Martin 2012 prevzali záštitu predseda Žilinského samosprávneho kraja pán Juraj Blanár a primátor Mesta Martin pán Andrej Hrnčiar
Autori výtvarného riešenia výstavy XX. BF: scénograf Jozef Ciller, dizajnér Peter Klaudíny, grafik Ivan Bílý.
Projekt podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Mesto Martin a občianske združenie Všetko pre teba – C.I.T.

Výstava výtvarnej tvorby detí zo 16 krajín sveta, ktoré získali cenu, alebo čestné uznanie, prezentovaných v zaujímavom interaktívnom výstavnom prostredí plnom tvorivých aktivít pre mladého návštevníka.
Trvanie výstavy: 11. 5. – 1. 7. 2012
Veľká výstavná sieň
Kurátorka: Jarmila Kováčová

MAĽBA DOVNÚTRA

Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy Maľba dovnútra, ktorá sa uskutoční 8. marca 2012 v Turčianskej galérii, v priestoroch Malej výstavnej siene. Výstava prezentuje podoby súčasnej maľby z pohľadu tvorby trinástich maliarov a maliarok. Na výstave sa predstavia Michal Bôrik, Jana Čepa, Oto Hudec, Ivan Chapčák, Klaudia Kosziba, Mária Matrková, Ivana Oroszová, Jana Ovšáková Hýbalová, Michaela Rázusová Nociarová, Peter Sojka, Peter Sulo, Petra Ševčíková, Juraj Toman.
Spoločným znakom jednotlivých umeleckých prístupov je introvertný charakter maľby. Diela citlivo vypovedajú o zvnútornených otázkach ich autorov vyplývajúcich z prežívania vlastnej reality, osobných dojmov a emócií, s ktorými do obrazov preniká zvláštny druh intímnej melanchólie. Odcudzenosť, samota, duch miesta, vzťah človeka k prostrediu, to sú témy ktoré spájajú túto mladú generáciu. Autori sémanticky narábajú s vrstvením farebných pigmentov a skúmaním svetelných účinkov. Práve prekrývaním jednotlivých farebných plôch dochádza k efektu zahmlievania a potláčania zobrazenej skutočnosti, ktorá sa ponára do tajomných, niekedy až snových magických hĺbok.
Všetci autori strávili istý čas štúdia, alebo absolvovali jeho celú dĺžku, v ateliéri maľby a iných médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Napriek tomuto faktu, v ich vizuálnom prejave nenájdeme žiadnu spoločnú manieru, (v obsahovej ani formálnej rovine diel), ktorú by bolo možné označiť ako príznačnú črtu tohto ateliéru. Každý z autorov disponuje individuálnou výtvarnou poetikou rukopisného prejavu, ktorú v konceptuálnej rovine demonštruje vlastným umeleckým programom.
Lucia Miklošková

Vystavujúci autori: Michal Bôrik, Jana Čepa, Oto Hudec, Ivan Chapčák, Klaudia Kosziba, Mária Matrková, Ivana Oroszová, Jana Ovšáková Hýbalová, Michaela Rázusová Nociarová, Peter Sojka, Peter Sulo, Petra Ševčíková, Juraj Toman
Trvanie výstavy: 8. 3. – 14. 5. 2012
Malá výstavná sieň
Kurátorka: Lucia Miklošková

mal_dov_13 mal_dov_06 mal_dov_12 mal_dov_11 mal_dov_08 mal_dov_07 mal_dov_05 mal_dov_04 mal_dov_02

IVAN RIABIČ – METAMORPHOSIS in vitro alter ego

Jednou z úloh galérie je prezentovať výtvarné umenie formujúce sa v teritóriu jej pôsobenia a zaradiť ho do kontextov celoslovenských. Turčianska galéria v Martine v zmysle tejto programovej štruktúry pripravila pri príležitosti životného jubilea martinského rodáka Ivana Riabiča (ročník 1952) výstavu pod názvom METAPORPHOSIS IN VITRO ALTER EGO. Pod týmto tajuplným názvom sa ponúka nahliadnutie do Riabičovej veľmi introvertnej tvorby, mapujúc jej vrstvy, vývojové línie, podoby a tematické okruhy. Od roku 1983, kedy Ivan Riabič realizoval prvú samostatnú výstavu v Galérii mesta Bratislavy, je táto martinská výstava najvýznamnejšou a najrozsiahlejšou prezentáciou autorovej tvorby. Vytvára priestor k hlbšiemu priblíženiu a zhodnoteniu jednotlivých období, techník a myšlienkových metamorfóz.
Pre maľby, kresby, kombinované techniky Ivana Riabiča je charakteristická absolútna čistota výrazu, dôraz na farebnú zložku diela, premyslenú tvarovú a kompozičnú skladbou. Jeho svojráze videnie krajiny, aktov, zátiší i geometrického tvaroslovia je nasýtené zvláštnou senzibilitou a imaginárnosťou, je čarovným a premysleným dialógom. Spočiatku sú jeho diela plné figurálno-animálnych bizarných a fantazijných bytosti, sú nasýtené erotikou, snami, predstavami, pulzujúcimi skrytými významami. Mysteriózne bytosti sú umiestnené v tajuplnej krajine, naznačujúcej komplikovanosť a mnohoznačnosť vzťahov. Inokedy kompozíciu ovláda detail nahého ženského tela – vypovedajúci o jeho kráse, dokonalosti, ale aj o jeho vzrušujúcej zmyselnosti, vyzývavosti a erotickosti. Hľadajúc stále nové možnosti vyjadrenia Ivan Riabič smeruje od konkrétneho k minimalistickému výrazu. Favorizovaná sýta i biela farba papiera, na ktorú rád a invenčne situuje svoje odkazy, príbehy a metafory je pre neho výzvou – vytvára mu čistú plochu pozadia, na ktorú maľuje a kreslí sugestívne znaky, symboly a vízie. Kombinuje lineárne prvky, krivky, škvrny, geometrické tvary konfrontuje s fantazijnými útvarmi. Krehké dotyky, úniky, obnaženia, sny a predstavy, úteky a návraty, neistoty i nádeje tvoria základnú myšlienkovú os umelcových úvah o podstate ľudskej existencie.

Celá tvorba Ivana Riabiča je o dobrodružstve objavovania a odhaľovania toho, čo pre iných ostáva často skryté, je o špecifickej emocionalite, hravej a  vážnej vizualite. Jeho výsostne intímne denníkové záznamy sú sugestívnymi odtlačkami myšlienok, udalostí, zážitkov, pocitov a vizuálnych vnemov, ktoré často abstrahuje do znakov a metafor. Svojim výrazovým perfekcionalizmom a suverénnosťou vyjadrovacích prvkov sa nepochybne zapísal do súčasnej, aktuálnej podoby slovenskej výtvarnej scény.
Biografické údaje o autorovi:
IIVAN RIABIČ sa narodil 3. apríla 1952 v Martine. Po štúdiách na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici (1967 – 1971), Pedagogickej fakulte v  Banskej Bystrici (1971 – 1975) a súkromnom štúdiu u prof. Fraňa Štefunku sa kontinuálne venuje maľbe, kresbe, ilustrácií, grafickému dizajnu a výtvarno-priestorovým riešeniam výstavných projektov. Realizoval viacero samostatných výstav (Bratislava, Kyjev, Martin, Toruň) a zúčastnil sa mnohých kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sú v zbierkach Galérie mesta Bratislavy, Považskej galérie v Žiline, Turčianskej galérie v Martine, v Slovenskej národnej knižnici – Slovenského národného literárneho múzea a v súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí. Žije v Martine.
PhDr. Danica Lovíšková

Retrospektívna výstava martinského výtvarníka usporiadaná k životnému jubileu autora.
Trvanie výstavy: 21. 2. – 15. 4. 2012
Veľká výstavná sieň
Kurátorka: Danica Lovíšková
Výstavu finančne podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne a Prvá stavebná sporiteľňa

riabic_01 riabic_03 riabic_05 riabic_06 riabic_07