Archív kategorií: aktuálne výstavy

PETER ĎURÍK – TYPOGRAFIA – 16. 11. 2017 – 04. 02. 2018

Peter Ďurík žije v Martine svoj tvorivý život a je nevyhnutnou súčasťou  kultúrneho diania. Roky vytváral vizuálny štýl kultúrnych akcií: Scénická žatva v Martine, Ekoplagát a Celoslovenská výstava kresby v Žiline, kde sa uplatnil aj ako tvorca plagátov. O tejto časti jeho práce platí to isté, čo o jeho knižných kreáciách – nezaprie v sebe bytostného typografa.

Peter Ďurík sa roky venuje tvorbe značiek. K značke pristupuje vždy s rovnakým zaujatím.

Svoje krédo presne sformuloval: „Považujem sa za typografického puritána.“ Aj keď si P. Ďurík ctí písmo, narába s ním spôsobom, ktorý už nie je puritánsky. Písmo je jeho hlavným vyjadrovacím prostriedkom. Peter Ďurík sa zúčastnil mnohých súťaží a v mnohých aj uspel.

Výstava bude pre návštevníkov Turčianskej galérie sprístupnená do 04. februára 2018.

Pozva nka po po _Sestava 1

FOTOKLUB KAROLA PLICKU – FOTOGRAFIA 2017 – 9. 11. – 15. 12. 2017

Tradičná, každoročná, už 64. prezentácia fotografií členov martinského fotoklubu, ktorý už 20-ty rok nosí meno významnej osobnosti slovenskej fotografie predstavuje posledný rok svojej tvorby. Výstava nie je tematicky ohraničená prezentuje rôznorodý pohľad na krajinu, detail, portrét, „street“, makro snímky. Cieľom je aj pritiahnutie nových adeptov k systematickej voľnočasovej aktivite v tejto tvorivej oblasti, hlavne z radov mladej generácie.Vystavuje 18 autorov –Juraj Antal, Jozef Blizniak, Boris Demovič, Pavol Földvári, Juraj Gavura, Gustáv Hegedüš, Richard Kontoš, Ján Láclavík, Peter Matejček, Martina Ondrejkovičová, Michal Orlický, Hubert Poláček, Alexander Smirnov, Ivan Švec, Miroslav Tomašovič, Zoltán Varga, IvanVodila, Radim Ziman.

Výstava bude pre návštevníkov Turčianskej galérie sprístupnená do 15. decembra 2017.

male-web

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA – X . – REMINISCENCIE

Turčianska galéria v Martine – Žilinský samosprávny kraj

Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA – X . – REMINISCENCIE 

vo štvrtok 18. mája 2017 o 16. 00 hod.
Výstava potrvá do 30. 06. 2017.

Súkromná základná umelecká škola  A. Stodolu  v Martine  v školskom roku 2016/2017 oslavuje svoje prvé významné okrúhle 10. výročie od svojho založenia a zaradenia MŠVVaŠ SR do siete škôl na Slovensku. Počas svojho trvania sa zapísala svojimi výsledkami do povedomia občanov mesta, sídliska v Záturčí, Slovenska i medzinárodne. Školu navštevuje 535 žiakov. Žiaci získali mnohé významné ocenenia celoslovenského a medzinárodného charakteru v Lidiciach, Poľsku, Maďarsku, mnohí študujú a aj ukončili štúdium na vysokých umeleckých školách na Slovensku najmä VŠVU, AMU, AU, v Čechách, Anglicku, USA, Toruni, v počte 133, čo dokazuje, že aj v Martine je veľké množstvo talentovaných mladých ľudí..

Turčianska galéria je už po tretíkrát miestom, ktoré  poskytlo súkromnej základnej umeleckej škole  výstavné priestory na prezentáciu  výchovno-vzdelávacej činnosti.

Výstava výtvarných prác žiakov a študentov Súkromnej základnej umeleckej školy Aurela Stodolu v  Martine pri príležitosti 10.výročia založenia školy „X . – REMINISCENCIE -VÝBER„ prezentuje výber z výtvarných projektov, ako aj výber z projektov výtvarnej prípravy študentov, ktoré boli realizované  počas 10 ročnej existencie našej školy, reprezentovali naše mesto a  boli ocenené .

Koncepčnou líniou, nosným zámerom  výstavy  je predstaviť výsledky výchovno-vzdelávacej práce  metodikou projektového vyučovania v súlade so školským vzdelávacím programom, novo formulovaným k 1. 9. 2015.

Výber je zostavený z archívu výtvarných prác a projektov školy v poradí, ako boli realizované.

Z časovej osi realizovaných projektov sme vybrali na výstavu výber z projektov:

Dary zeme – Melón, Kapusta, Chlieb, Gaštan, Zemiaky, O človeku I, O človeku II, Moje mesto, Vtáčí svet, DINOSAURI, pohľady do dávnej minulosti, M(i)esto v mojom srdci, Včela, Kôň, Automobil.

 

Z výtvarnej prípravy študentov sú z archívu vybraté práce študentov študujúcich na umeleckých školách, ktorí zanechali časť zo svojich portfólií pre archív školy, študentov prijatých na umelecké školy v tomto školskom roku 2016-2017, najnovších absolventov školy.

 

suzus

 

 

 

 

 

 

suzus-x-reminiscencie-dlha

JOZEF VRTIAK. MALIAR A ILUSTRÁTOR – VYKLADAČ SVETA A ĽUDSKÝCH DEJÍN

Maliar a ilustrátor Jozef Vrtiak (1920 – 1993)  aktívne pôsobil na výtvarnej scéne od 50. do začiatku 90. rokov 20. storočia, avšak ani raz nevystavoval svoje diela v rodnom Turci. Jozef Vrtiak sa narodil v Ďanovej neďaleko Martina, ale  takmer celý svoj život strávil v Bratislave, kde od roku 1950 pôsobil v slobodnom povolaní. Na výtvarnú scénu vstúpil ako ilustrátor a grafik, spolupracoval s viacerými knižnými vydavateľstvami zameranými na diela slovenskej klasiky (Tajovský, Timrava, Kukučín…) a literatúry pre deti a mládež. V roku 1972 sa dostal do povedomia aj ako maliar s osobitým symbolicko-metaforickým vyjadrovaním ukotveným vo figurálnej maľbe. Ako aktívny ľavicový intelektuál v maľbe zhmotnil svoje filozofické myslenie, vychádzajúce z antickej materialistickej filozofie (najmä Herakleita) a jej základných postulátov (dialektika protikladov, hmota, aktivita, pasivita a pod.), pomocou ktorých si vytvoril svoj vlastný súbor symbolov a metafor. Prostredníctvom nich hľadal a definoval odpovede na základné otázky bytia a fungovania sveta. Jeho námety vychádzali z podrobného štúdia literatúry, dejín, sociológie, histórie a najmä antickej mytológie, v ktorých nachádzal predobrazy „ideálnych” ľudí, ktorých život a konanie posunulo spoločnosť vpred aj za cenu ich vlastného sebaobetovania sa (napr. Anteus, Prometeus, Sizyfos a iní). Vo viacerých dielach varuje ľudstvo pred rôznymi nebezpečenstvami, ktoré prináša rozvoj vedy a techniky (napr. vojnou, ekologickou katastrofou a pod.) alebo kritizuje spoločenské procesy, ktoré robia z človeka len pasívny článok spoločnosti (napr. pásová výroba).

Aj keď sa dnes nemusíme stotožňovať s Vrtiakovým videním sveta, ucelená koncepcia tvorby striktne podriadená materialistickej filozofii a oslave človeka a jeho rozumu je zaujímavá aj pre súčasníka. Na jednej strane dielo Jozefa Vrtiaka púta pozornosť z hľadiska obdobia svojho vzniku a možnosti vyjadrovania sa „slobodne” v dobe normalizácie, na strane druhej je zaujímavý kontext a význam tvorby Jozefa Vrtiaka z hľadiska dneška.

Výstava v Turčianskej galérii sa snaží o predstavenie mnohostrannej osobnosti Jozefa Vrtiaka  ako maliara, grafika a ilustrátora, prostredníctvom osobných poznámok a zápiskov ponúka nahliadnutie do jeho filozofického myslenia a kreovania jednotlivých námetov. Na výstave sa prezentujú predovšetkým monumentálne olejomaľby, doplnené škicami, poznámkami a fotografiami, čiastočne je zastúpená aj jeho grafická, ilustrátorská tvorba a žánrová maľba. Prezentácia diela Jozefa Vrtiaka si kladie za cieľ ponúknuť verejnosti nahliadnutie  do života a diela tohoto turčianskeho rodáka a prezentovať diela, ktoré neboli do súčasnosti na verejnosti prezentované.

Názov výstavy:  Jozef Vrtiak.  Maliar a ilustrátor – Vykladač sveta a ľudských dejín

Miesto konania: Turčianska galéria, Daxnerova 2, Martin

Termín výstavy: 21. 4 – 18. 6. 2017

Kurátor: Kristína Zvedelová

Vernisáž: 21. 4. 2017 o 17: 00 hod.

vrtiak-pozvanka-105x210

 

 

 

 

 

 

jozef-vrtiak-dlha

VI. BIENÁLE VOĽNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA

Šieste Bienále voľného výtvarného umenia a k tomu v roku 2016, taká sympatická číselná zhoda. Tohtoročné Bienále, teda súťažná výstava, je sympatické aj z viacerých iných dôvodov. Doteraz sa vždy konalo v Bratislave, buď v budove Slovenskej výtvarnej únie na Dostojevského rade alebo v Dome umenia na Námestí SNP. Tento rok nastala zmena a výstava bude otvorená v Martine v Turčianskej galérii a následne reinštalovaná v Prešove v Šarišskej galérii. Presun z hlavného mesta a predstavenie projektu na pôde dvoch veľkých štátnych galérii sa ukázali ako naozaj dobrý krok, ktorý pritiahol pozornosť stredoslovenských i východoslovenských výtvarníkov. Jeden z cieľov Bienále sa teda naplnil podľa očakávaní.

V roku 2006, keď Bienále začínalo, bolo otvorené len pre členov Slovenskej výtvarnej únie. Neskôr sa zámer zmenil a súťaže sa už mohli zúčastniť aj výtvarníci mimo SVÚ. Prístupnosť a otvorenosť podujatia je jednou z najdôležitejších podmienok k vytvoreniu dobrého konfrontačného zázemia pre výtvarníkov. To, že sa ľudia združujú do spolkov, združení, organizácií, má iste svoje opodstatnenia, ale ostať uzavretým systémom bez možnosti stretu s okolím môže priniesť stagnáciu. Ak by sa výtvarníci „zvonku“ nemohli súťaže zúčastniť, nemali by možno ani záujem prísť sa na výstavu pozrieť, vedieť o jej existencii by možno pre nich tiež nebolo až tak dôležité. Dobrý krok č.2. sa začal rysovať už počas predchádzajúceho ročníka a teraz sa iba potvrdil. Prihlásilo sa oveľa viac nečlenov a dokonca študentov. Výtvarníkom sa tak dostáva SVÚ, jej povaha a aktivity viac do pozornosti. Študenti možno práve vďaka Bienále zistia, že možnosť zúčastniť sa celoslovenskej výtvarnej súťaže a komparatívne svoju tvorbu vystaviť verejnosti i už etablovaným autorom je celkom dobrá príležitosť. Tento rok na výzvu zareagovali poslucháči Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici a porota ich odvahu a kvalitu tvorby ocenila.

,,Počas príprav a prihlasovania sa autorov som veľakrát rozmýšľala nad tým, ako asi mladí autori vnímajú celé Bienále a či sa o ňom vôbec dozvedia. Našťastie sa k nim informácie dostali a pozitívne reakcie po ohlásení výsledkov ma presvedčili o tom, že má zmysel toto podujatie robiť. A má zmysel ho robiť i preto, lebo výtvarníci z minulých ročníkov mu stále ostávajú verní. Keď si budete listovať predošlými katalógmi, zistíte, že aj autori, ktorým boli v minulosti udelené Grand Prix alebo Cena SVÚ sa na Bienále hlásia i naďalej a vidia v ňom kladný potenciál v rámci vizuálneho umenia u nás. Vznikla tak naozaj variabilná platforma, čo do výtvarných médií, názorov a námetov, formálnej rozličnosti i generačnej rôznorodosti“ hovorí kurátorka výstavy Bohunka Hajnalová

Otvorenie výstavy v Turčianskej galérii sa bude konať 7. júla 2016 o 17. hodine a pre návštevníkov bude sprístupnená do 18. septembra 2016. Kurátorkami výstavy sú Dagmar Srnenská a Bohunka Hajnalová.

“https://www.youtube.com/embed/-Mg95Gtdh6g”

pozvanka_martin_mail